วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.14
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวิชญ์นเรนฤทธิ์  จันทร์ส่อง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16121010062
นายรัฐติพงศ์ชุมอาจ
000000000000000000000-20 
26121010063
นายจิตติพัฒน์คำสวัสดิ์
000000000000000000000-20 
36121010064
นางสาววรรณษาสินชัย
000000000000000000000-20 
46121010066
นายวัชรพงศ์วรรณวงษ์
000000000000001000001520!
56121010067
นายวัชรพลสุวรรณกูฎ
111111111111111111112010020 
66121010068
นายวัชระแวววงษ์
11111111111111011110189020 
76121010070
นายวิทยาพาดี
0000111111110000000084020!
86121010071
นายวีระพงษ์ไชยเหนือ
11101111110111111111189020 
96121010072
นายวีระพลพูลไชย
11011111111111111111199520 
106121010073
นายวุฒิชัยสายสมบัติ
00000111110011110111126020 
116121010074
นายวุฒิพรศรีจันดา
111111111111111111112010020 
126121010075
นายศราวุฒิบุญครอง
11100111110111111111178520 
136121010077
นายศิขรินพิมพ์จันทร์
11101111111111111111199520 
146121010078
นายศิขรินทร์แพงดี
000000000100000000001520!
156121010079
นายศิวกรทองเทพ
000000000000000000000-20 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 51
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 69.55
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (51 + 69.55)/2 =ร้อยละ 60.28
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    4 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     3 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    8 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   4 คน
 :ได้แก่  1     6121010062 นายรัฐติพงศ์  ชุมอาจ
 2     6121010063 นายจิตติพัฒน์  คำสวัสดิ์
 3     6121010064 นางสาววรรณษา  สินชัย
 4     6121010079 นายศิวกร  ทองเทพ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   3 คน
 :ได้แก่  1     6121010066 นายวัชรพงศ์ วรรณวงษ์
 2     6121010070 นายวิทยา พาดี
 3     6121010078 นายศิขรินทร์ แพงดี