วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.14
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวิชญ์นเรนฤทธิ์  จันทร์ส่อง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16121010062
นายรัฐติพงศ์ชุมอาจ
x00000x00000000000000-18 
26121010063
นายจิตติพัฒน์คำสวัสดิ์
x00000x00000000000000-18 
36121010064
นางสาววรรณษาสินชัย
x00001x000000000101142218!
46121010066
นายวัชรพงศ์วรรณวงษ์
x00000x00000000000000-18 
56121010067
นายวัชรพลสุวรรณกูฎ
x11111x1111111011111179418 
66121010068
นายวัชระแวววงษ์
x11111x1111111011111179418 
76121010070
นายวิทยาพาดี
x00000x00000000010001618!
86121010071
นายวีระพงษ์ไชยเหนือ
x11111x1111111011111179418 
96121010072
นายวีระพลพูลไชย
x11111x1111111011111179418 
106121010073
นายวุฒิชัยสายสมบัติ
x11111x0000011010110105618 
116121010074
นายวุฒิพรศรีจันดา
x11111x1111111011111179418 
126121010075
นายศราวุฒิบุญครอง
x00001x001100101001063318!
136121010077
นายศิขรินพิมพ์จันทร์
x11111x1101111011110158318 
146121010078
นายศิขรินทร์แพงดี
x00000x00000000000000-18 
156121010079
นายศิวกรทองเทพ
x00000x00000000000000-18 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 44.81
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 67.22
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (44.81 + 67.22)/2 =ร้อยละ 56.02
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    5 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     4 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    6 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    1 วัน
  : ได้แก่วัน 
 ศ2 พ.ย. 2561 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   5 คน
 :ได้แก่  1     6121010062 นายรัฐติพงศ์  ชุมอาจ
 2     6121010063 นายจิตติพัฒน์  คำสวัสดิ์
 3     6121010066 นายวัชรพงศ์  วรรณวงษ์
 4     6121010078 นายศิขรินทร์  แพงดี
 5     6121010079 นายศิวกร  ทองเทพ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   3 คน
 :ได้แก่  1     6121010064 นางสาววรรณษา สินชัย
 2     6121010070 นายวิทยา พาดี
 3     6121010075 นายศราวุฒิ บุญครอง