วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.13
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวิชญ์นเรนฤทธิ์  จันทร์ส่อง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16121010041
นายปริญญาศรีสวรรณ
x00000000000000xx0000-17 
26121010042
นายปริวัฏคำสวัสดิ์
x00000000000000xx0000-17 
36121010043
นายปรีดานามวงษ์
x10111011101100xx111127117 
46121010044
นายปัญญารอดจากเข็ญ
x10111111111100xx111148217 
56121010045
นายพลพลผลขาว
x11111011000100xx111116517 
66121010046
นายพลฤทธิ์แสงมณี
x11111111111111xx1111710017 
76121010047
นายพัฒนศักดิ์แก้วดอน
x00000000010010xx11152917!
86121010048
นายพันธกานต์เหรียญน้อย
x11111011101101xx111148217 
96121010049
นายพัสสนขันสอาด
x00000011000100xx11163517!
106121010050
นางสาวพิสมัยมูลทรัพย์
x01111100101100xx110105917 
116121010052
นายพีรพัฒน์ไชยผา
x00000011000000xx10031817!
126121010053
นายพูลสวัสดิ์ชาวดอน
x11111011101100xx111137617 
136121010054
นายภัทรพงษ์วงษ์ลา
x00000000000100xx0001617!
146121010055
นายภาณุพงศ์คำแหง
x10111011111111xx111158817 
156121010057
นายภูมิปราชญ์จารุแพทย์
x00111111111100xx111137617 
166121010058
นายภูวดลแทนงิ้ว
x00111111000100xx111105917 
176121010059
นายภูวนาถทะโนลัพ
x00111111100100xx111116517 
186121010060
นายมิตรชัยชัยสวรรค์
x10111111111100xx111148217 
196121010127
นายนนทการแสวงศิลป์
x01111011111000xx011116517 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 55.73
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 62.28
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (55.73 + 62.28)/2 =ร้อยละ 59.01
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     6 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    11 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     6121010041 นายปริญญา  ศรีสวรรณ
 2     6121010042 นายปริวัฏ  คำสวัสดิ์ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   4 คน
 :ได้แก่  1     6121010047 นายพัฒนศักดิ์ แก้วดอน
 2     6121010049 นายพัสสน ขันสอาด
 3     6121010052 นายพีรพัฒน์ ไชยผา
 4     6121010054 นายภัทรพงษ์ วงษ์ลา