วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.13
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวิชญ์นเรนฤทธิ์  จันทร์ส่อง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16121010041
นายปริญญาศรีสวรรณ
0000000000000xx00x000-17 
26121010042
นายปริวัฏคำสวัสดิ์
0000000000000xx00x000-17 
36121010043
นายปรีดานามวงษ์
1101111011001xx11x11137617 
46121010044
นายปัญญารอดจากเข็ญ
0011111111000xx11x11127117 
56121010045
นายพลพลผลขาว
1111011110101xx11x11148217 
66121010046
นายพลฤทธิ์แสงมณี
1111111111111xx11x111710017 
76121010047
นายพัฒนศักดิ์แก้วดอน
0000011111111xx11x11127117 
86121010048
นายพันธกานต์เหรียญน้อย
1111111111101xx11x11169417 
96121010049
นายพัสสนขันสอาด
1111111011011xx11x11158817 
106121010050
นางสาวพิสมัยมูลทรัพย์
1111111111111xx11x111710017 
116121010052
นายพีรพัฒน์ไชยผา
0000000000000xx00x000-17 
126121010053
นายพูลสวัสดิ์ชาวดอน
0011111111101xx11x11148217 
136121010054
นายภัทรพงษ์วงษ์ลา
0000000000000xx00x000-17 
146121010055
นายภาณุพงศ์คำแหง
1111111111111xx11x111710017 
156121010057
นายภูมิปราชญ์จารุแพทย์
1101111011000xx11x11127117 
166121010058
นายภูวดลแทนงิ้ว
1011111111111xx11x11169417 
176121010059
นายภูวนาถทะโนลัพ
1111111111101xx11x11169417 
186121010060
นายมิตรชัยชัยสวรรค์
1111111111101xx11x11169417 
196121010127
นายนนทการแสวงศิลป์
0011101011001xx11x11116517 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 67.49
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 85.49
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (67.49 + 85.49)/2 =ร้อยละ 76.49
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    4 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    15 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   4 คน
 :ได้แก่  1     6121010041 นายปริญญา  ศรีสวรรณ
 2     6121010042 นายปริวัฏ  คำสวัสดิ์
 3     6121010052 นายพีรพัฒน์  ไชยผา
 4     6121010054 นายภัทรพงษ์  วงษ์ลา 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน