วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.13
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวิชญ์นเรนฤทธิ์  จันทร์ส่อง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16121010041
นายปริญญาศรีสวรรณ
00000000000-10 
26121010042
นายปริวัฏคำสวัสดิ์
00000000000-10 
36121010043
นายปรีดานามวงษ์
00000000000-10 
46121010044
นายปัญญารอดจากเข็ญ
00000000000-10 
56121010045
นายพลพลผลขาว
00000000000-10 
66121010046
นายพลฤทธิ์แสงมณี
00000000000-10 
76121010047
นายพัฒนศักดิ์แก้วดอน
00000000000-10 
86121010048
นายพันธกานต์เหรียญน้อย
00000000000-10 
96121010049
นายพัสสนขันสอาด
00000000000-10 
106121010050
นางสาวพิสมัยมูลทรัพย์
00000000000-10 
116121010052
นายพีรพัฒน์ไชยผา
00000000000-10 
126121010053
นายพูลสวัสดิ์ชาวดอน
00000000000-10 
136121010054
นายภัทรพงษ์วงษ์ลา
00000000000-10 
146121010055
นายภาณุพงศ์คำแหง
00000000000-10 
156121010057
นายภูมิปราชญ์จารุแพทย์
00000000000-10 
166121010058
นายภูวดลแทนงิ้ว
00000000000-10 
176121010059
นายภูวนาถทะโนลัพ
00000000000-10 
186121010060
นายมิตรชัยชัยสวรรค์
00000000000-10 
196121010127
นายนนทการแสวงศิลป์
00000000000-10 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 581 d=สาย
Warning: Division by zero in /var/www/html/advisor/show_adv.php on line 655
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 0
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 0
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (0 + 0)/2 =ร้อยละ 0
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    10 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ4 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ5 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ6 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ7 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ8 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน