วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.13
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวิชญ์นเรนฤทธิ์  จันทร์ส่อง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16121010041
นายปริญญาศรีสวรรณ
000000000000000000000-20 
26121010042
นายปริวัฏคำสวัสดิ์
000000000000000000000-20 
36121010043
นายปรีดานามวงษ์
11101111111111111111199520 
46121010044
นายปัญญารอดจากเข็ญ
11111111001111111111189020 
56121010045
นายพลพลผลขาว
11101111110111111000157520 
66121010046
นายพลฤทธิ์แสงมณี
111111111111111111112010020 
76121010047
นายพัฒนศักดิ์แก้วดอน
11111111010111110000147020 
86121010048
นายพันธกานต์เหรียญน้อย
111111111111111111112010020 
96121010049
นายพัสสนขันสอาด
111111111111111111112010020 
106121010050
นางสาวพิสมัยมูลทรัพย์
00011111011111111111168020 
116121010052
นายพีรพัฒน์ไชยผา
000000000000000000000-20 
126121010053
นายพูลสวัสดิ์ชาวดอน
111111111111111111112010020 
136121010054
นายภัทรพงษ์วงษ์ลา
000000000000000000000-20 
146121010055
นายภาณุพงศ์คำแหง
111111111111111111112010020 
156121010057
นายภูมิปราชญ์จารุแพทย์
11111111110111111111199520 
166121010058
นายภูวดลแทนงิ้ว
11101111111111111110189020 
176121010059
นายภูวนาถทะโนลัพ
11101111111111111111199520 
186121010060
นายมิตรชัยชัยสวรรค์
11101111111111111111199520 
196121010127
นายนนทการแสวงศิลป์
11101111110000000011115520 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 70.53
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 89.33
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (70.53 + 89.33)/2 =ร้อยละ 79.93
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    4 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     1 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    14 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   4 คน
 :ได้แก่  1     6121010041 นายปริญญา  ศรีสวรรณ
 2     6121010042 นายปริวัฏ  คำสวัสดิ์
 3     6121010052 นายพีรพัฒน์  ไชยผา
 4     6121010054 นายภัทรพงษ์  วงษ์ลา 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน