วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.13
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวิชญ์นเรนฤทธิ์  จันทร์ส่อง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16121010041
นายปริญญาศรีสวรรณ
x00000x00000000000000-18 
26121010042
นายปริวัฏคำสวัสดิ์
x00000x00000000000000-18 
36121010043
นายปรีดานามวงษ์
x01000x000000001111163318!
46121010044
นายปัญญารอดจากเข็ญ
x10111x1000001101111116118 
56121010045
นายพลพลผลขาว
x11100x001001111000084418!
66121010046
นายพลฤทธิ์แสงมณี
x11111x1111111111101179418 
76121010047
นายพัฒนศักดิ์แก้วดอน
x01000x1111111101001116118 
86121010048
นายพันธกานต์เหรียญน้อย
x10000x111100000001063318!
96121010049
นายพัสสนขันสอาด
x10000x111100000001063318!
106121010050
นางสาวพิสมัยมูลทรัพย์
x11111x11111111111111810018 
116121010052
นายพีรพัฒน์ไชยผา
x01000x000000001001031718!
126121010053
นายพูลสวัสดิ์ชาวดอน
x11101x000000110101084418!
136121010054
นายภัทรพงษ์วงษ์ลา
x10000x011100010000052818!
146121010055
นายภาณุพงศ์คำแหง
x11100x000000001111184418!
156121010057
นายภูมิปราชญ์จารุแพทย์
x01011x0000011111110105618 
166121010058
นายภูวดลแทนงิ้ว
x11000x1000010111111105618 
176121010059
นายภูวนาถทะโนลัพ
x11001x0000110111111116118 
186121010060
นายมิตรชัยชัยสวรรค์
x11101x0000111111110126718 
196121010127
นายนนทการแสวงศิลป์
x10000x000000000101142218!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 45.03
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 50.33
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (45.03 + 50.33)/2 =ร้อยละ 47.68
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     11 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    6 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     6121010041 นายปริญญา  ศรีสวรรณ
 2     6121010042 นายปริวัฏ  คำสวัสดิ์ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   9 คน
 :ได้แก่  1     6121010043 นายปรีดา นามวงษ์
 2     6121010045 นายพลพล ผลขาว
 3     6121010048 นายพันธกานต์ เหรียญน้อย
 4     6121010049 นายพัสสน ขันสอาด
 5     6121010052 นายพีรพัฒน์ ไชยผา
 6     6121010053 นายพูลสวัสดิ์ ชาวดอน
 7     6121010054 นายภัทรพงษ์ วงษ์ลา
 8     6121010055 นายภาณุพงศ์ คำแหง
 9     6121010127 นายนนทการ แสวงศิลป์