วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.12
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูประสิทธิ์  ภูมั่น]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16121010021
นายทินกรหอมเย็น
x11111111111111xx1111710017 
26121010022
นายธนกรบุญจวบ
x11111111111111xx1111710017 
36121010023
นายธนกฤตกิตะสาน
x11111111111111xx1111710017 
46121010024
นายธนพลบุญประเคน
x11111111111111xx1111710017 
56121010025
นายธนภัทร์ดำศิลป์
x11111111111111xx1111710017 
66121010027
นายธวัชชัยนาคเกิด
x11111111111111xx1111710017 
76121010028
นายธวัชชัยสุดจันทา
x11111111111111xx1111710017 
86121010030
นายธีรภัทร์เบ้าทอง
x11111111111111xx1111710017 
96121010031
นายธีรวัฒน์แร่ทอง
x11111111111111xx1111710017 
106121010032
นายธีระภัทรสำเภา
x11111111111111xx1111710017 
116121010033
นายธีระภัทร์สมพงค์
x11111111111111xx1111710017 
126121010034
นายธีรเดชชาตรี
x11111111111111xx1111710017 
136121010037
นายนิติวุฒิแสวงดี
x11111111111111xx1111710017 
146121010038
นายปฎิวัติกอมณี
x11111111111111xx1111710017 
156121010039
นายปฏิพัทธ์นาคูณ
x11111111111111xx1111710017 
166121010040
นายปฏิวัติมั่งมี
x11111111111111xx1111710017 
176121010132
นายชัยนิวัฒนาลาภมาก
x11111111111111xx1111710017 
186121010133
นายพงศ์สุภาวงษาสน
x11111111110001xx111148217 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 99.02
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 99.02
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (99.02 + 99.02)/2 =ร้อยละ 99.02
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    18 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน