วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.12
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูประสิทธิ์  ภูมั่น]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16121010021
นายทินกรหอมเย็น
0000011110000xx00x0042417!
26121010022
นายธนกรบุญจวบ
0000000000000xx00x000-17 
36121010023
นายธนกฤตกิตะสาน
1111101111111xx11x11169417 
46121010024
นายธนพลบุญประเคน
0111101111111xx11x11158817 
56121010025
นายธนภัทร์ดำศิลป์
0000111110000xx00x0052917!
66121010027
นายธวัชชัยนาคเกิด
0000000000111xx11x1174117!
76121010028
นายธวัชชัยสุดจันทา
1001000000111xx11x1195317 
86121010030
นายธีรภัทร์เบ้าทอง
0000001010000xx00x0021217!
96121010031
นายธีรวัฒน์แร่ทอง
1111110010111xx11x11148217 
106121010032
นายธีระภัทรสำเภา
1111111011111xx11x11169417 
116121010033
นายธีระภัทร์สมพงค์
1101001000111xx11x11116517 
126121010034
นายธีรเดชชาตรี
1111111111111xx11x111710017 
136121010037
นายนิติวุฒิแสวงดี
0100001100111xx11x11105917 
146121010038
นายปฎิวัติกอมณี
1111111111111xx11x111710017 
156121010039
นายปฏิพัทธ์นาคูณ
0000000000000xx00x000-17 
166121010040
นายปฏิวัติมั่งมี
0000111111000xx00x0063517!
176121010132
นายชัยนิวัฒนาลาภมาก
1111111111111xx11x111710017 
186121010133
นายพงศ์สุภาวงษาสน
1111100011111xx11x11148217 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 58.82
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 66.18
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (58.82 + 66.18)/2 =ร้อยละ 62.5
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     7 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    9 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     6121010022 นายธนกร  บุญจวบ
 2     6121010039 นายปฏิพัทธ์  นาคูณ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   5 คน
 :ได้แก่  1     6121010021 นายทินกร หอมเย็น
 2     6121010025 นายธนภัทร์ ดำศิลป์
 3     6121010027 นายธวัชชัย นาคเกิด
 4     6121010030 นายธีรภัทร์ เบ้าทอง
 5     6121010040 นายปฏิวัติ มั่งมี