วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.12
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูประสิทธิ์  ภูมั่น]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16121010021
นายทินกรหอมเย็น
11111111111010010 
26121010022
นายธนกรบุญจวบ
00000000000-10 
36121010023
นายธนกฤตกิตะสาน
11111111111010010 
46121010024
นายธนพลบุญประเคน
11111111111010010 
56121010025
นายธนภัทร์ดำศิลป์
11111111111010010 
66121010027
นายธวัชชัยนาคเกิด
11111111111010010 
76121010028
นายธวัชชัยสุดจันทา
11111111111010010 
86121010030
นายธีรภัทร์เบ้าทอง
11111111111010010 
96121010031
นายธีรวัฒน์แร่ทอง
11111111111010010 
106121010032
นายธีระภัทรสำเภา
11111111111010010 
116121010033
นายธีระภัทร์สมพงค์
11111111111010010 
126121010034
นายธีรเดชชาตรี
11111111111010010 
136121010037
นายนิติวุฒิแสวงดี
11111111111010010 
146121010038
นายปฎิวัติกอมณี
11111111111010010 
156121010039
นายปฏิพัทธ์นาคูณ
11111111111010010 
166121010040
นายปฏิวัติมั่งมี
11111111111010010 
176121010132
นายชัยนิวัฒนาลาภมาก
11111111111010010 
186121010133
นายพงศ์สุภาวงษาสน
11111111111010010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 94.44
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 100
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (94.44 + 100)/2 =ร้อยละ 97.22
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    17 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     6121010022 นายธนกร  บุญจวบ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน