วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.12
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูประสิทธิ์  ภูมั่น]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16121010021
นายทินกรหอมเย็น
111111111111111111112010020 
26121010022
นายธนกรบุญจวบ
0000000000100000010021020!
36121010023
นายธนกฤตกิตะสาน
111111111111111111112010020 
46121010024
นายธนพลบุญประเคน
111111111111111111112010020 
56121010025
นายธนภัทร์ดำศิลป์
111111111111111111112010020 
66121010027
นายธวัชชัยนาคเกิด
111111111111111111112010020 
76121010028
นายธวัชชัยสุดจันทา
111111111111111111112010020 
86121010030
นายธีรภัทร์เบ้าทอง
111111111111111111112010020 
96121010031
นายธีรวัฒน์แร่ทอง
111111111111111111112010020 
106121010032
นายธีระภัทรสำเภา
111111111111111111112010020 
116121010033
นายธีระภัทร์สมพงค์
111111111111111111112010020 
126121010034
นายธีรเดชชาตรี
111111111111111111112010020 
136121010037
นายนิติวุฒิแสวงดี
111111111111111111112010020 
146121010038
นายปฎิวัติกอมณี
111111111111111111112010020 
156121010039
นายปฏิพัทธ์นาคูณ
111111111111111111112010020 
166121010040
นายปฏิวัติมั่งมี
111111111111111111112010020 
176121010132
นายชัยนิวัฒนาลาภมาก
111111111111111111112010020 
186121010133
นายพงศ์สุภาวงษาสน
111111111111111111112010020 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 95
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 95
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (95 + 95)/2 =ร้อยละ 95
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     1 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    17 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   1 คน
 :ได้แก่  1     6121010022 นายธนกร บุญจวบ