วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.12
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูประสิทธิ์  ภูมั่น]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16121010021
นายทินกรหอมเย็น
x11110x0111101101100126718 
26121010022
นายธนกรบุญจวบ
x00000x00000000000000-18 
36121010023
นายธนกฤตกิตะสาน
x01111x1111111111011168918 
46121010024
นายธนพลบุญประเคน
x11101x1111110111000137218 
56121010025
นายธนภัทร์ดำศิลป์
x10000x011111100110095018 
66121010027
นายธวัชชัยนาคเกิด
x00000x000000011000021118!
76121010028
นายธวัชชัยสุดจันทา
x00000x011111011001084418!
86121010030
นายธีรภัทร์เบ้าทอง
x11000x000000000000021118!
96121010031
นายธีรวัฒน์แร่ทอง
x11000x0110100111111116118 
106121010032
นายธีระภัทรสำเภา
x00000x011000111111195018 
116121010033
นายธีระภัทร์สมพงค์
x10001x1110001111010105618 
126121010034
นายธีรเดชชาตรี
x01001x0111111111111147818 
136121010037
นายนิติวุฒิแสวงดี
x00111x0111111111011147818 
146121010038
นายปฎิวัติกอมณี
x11111x0111111111111179418 
156121010039
นายปฏิพัทธ์นาคูณ
x00000x011100011110073918!
166121010040
นายปฏิวัติมั่งมี
x11000x0111111111100126718 
176121010132
นายชัยนิวัฒนาลาภมาก
x11011x1111111111011168918 
186121010133
นายพงศ์สุภาวงษาสน
x11011x1110111111011158318 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 57.72
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 61.11
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (57.72 + 61.11)/2 =ร้อยละ 59.42
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     7 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    10 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     6121010022 นายธนกร  บุญจวบ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   4 คน
 :ได้แก่  1     6121010027 นายธวัชชัย นาคเกิด
 2     6121010028 นายธวัชชัย สุดจันทา
 3     6121010030 นายธีรภัทร์ เบ้าทอง
 4     6121010039 นายปฏิพัทธ์ นาคูณ