วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูประสิทธิ์  ภูมั่น]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16121010001
นายกฤตพจน์วงค์สอน
x11111111111111xx1111710017 
26121010002
นายกฤษฎาวิลามาตย์
x11111111111111xx1111710017 
36121010003
นายกฤษฏาพรรำแพน
x11111111111111xx1111710017 
46121010004
นายกฤษณะชุมภูสาย
x00000000000000xx0000-17 
56121010005
นายกัมปนาทศักดิ์วงศ์ณรัตน์
x11111111111111xx1111710017 
66121010006
นายกิตติยาวงษาชัย
x11111111111111xx1111710017 
76121010007
นายคมเพชรคำใส
x11111111111111xx1111710017 
86121010008
นายจักรกฤษโทนุสินธุ์
x11111111111111xx011169417 
96121010009
นายจักรพรรณบุญดก
x11111111111111xx1111710017 
106121010011
นายจารุวัฒน์ทรัพย์ศิริ
x11111111111111xx1111710017 
116121010012
นายจารุวัฒน์สายสมบัติ
x11111111111111xx1111710017 
126121010013
นายจิรายุทธครองบุญ
x11111111111111xx1111710017 
136121010014
นายชยธรเที่ยงลิ้ม
x00000000010000xx0001617!
146121010015
นายชาญวิทย์ทองคำ
x11111111111111xx1111710017 
156121010016
นายณฐพงค์โพธิจักร์
x11111111111111xx1111710017 
166121010017
นายณัฏฐภัทรต้นคำ
x11111111111111xx1111710017 
176121010018
นายณัฐกิตติ์แก้วชุม
x11111111111111xx1111710017 
186121010019
นายณัฐพลสงแก้ว
x11111111111111xx1111710017 
196121010020
นายณัฐวุฒิชมภูประเภท
x00000000000000xx0000-17 
206121010120
นายณัฐชานนท์ฝักทอง
x11111111111111xx1111710017 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 85
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 94.44
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (85 + 94.44)/2 =ร้อยละ 89.72
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     1 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    17 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     6121010004 นายกฤษณะ  ชุมภูสาย
 2     6121010020 นายณัฐวุฒิ  ชมภูประเภท 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   1 คน
 :ได้แก่  1     6121010014 นายชยธร เที่ยงลิ้ม