วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูประสิทธิ์  ภูมั่น]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16121010001
นายกฤตพจน์วงค์สอน
1111111111111xx11x111710017 
26121010002
นายกฤษฎาวิลามาตย์
1111111111111xx11x111710017 
36121010003
นายกฤษฏาพรรำแพน
1111111111111xx11x111710017 
46121010004
นายกฤษณะชุมภูสาย
0000000000000xx00x000-17 
56121010005
นายกัมปนาทศักดิ์วงศ์ณรัตน์
0010000100111xx10x1074117!
66121010006
นายกิตติยาวงษาชัย
1111111111111xx11x01169417 
76121010007
นายคมเพชรคำใส
1111111010111xx10x00127117 
86121010008
นายจักรกฤษโทนุสินธุ์
0010000000000xx01x1031817!
96121010009
นายจักรพรรณบุญดก
0010000100111xx10x0063517!
106121010011
นายจารุวัฒน์ทรัพย์ศิริ
1111111011111xx10x11158817 
116121010012
นายจารุวัฒน์สายสมบัติ
1111111011111xx10x11158817 
126121010013
นายจิรายุทธครองบุญ
1111100100000xx00x0063517!
136121010014
นายชยธรเที่ยงลิ้ม
0010000000000xx00x0121217!
146121010015
นายชาญวิทย์ทองคำ
1110111011111xx11x11158817 
156121010016
นายณฐพงค์โพธิจักร์
0101010110111xx11x11127117 
166121010017
นายณัฏฐภัทรต้นคำ
0010100100000xx01x1163517!
176121010018
นายณัฐกิตติ์แก้วชุม
1111100100111xx10x11127117 
186121010019
นายณัฐพลสงแก้ว
1111100110111xx11x11148217 
196121010020
นายณัฐวุฒิชมภูประเภท
0000000000000xx00x000-17 
206121010120
นายณัฐชานนท์ฝักทอง
1111100111111xx11x11158817 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 60.88
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 67.65
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (60.88 + 67.65)/2 =ร้อยละ 64.27
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     6 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    12 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     6121010004 นายกฤษณะ  ชุมภูสาย
 2     6121010020 นายณัฐวุฒิ  ชมภูประเภท 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   6 คน
 :ได้แก่  1     6121010005 นายกัมปนาทศักดิ์ วงศ์ณรัตน์
 2     6121010008 นายจักรกฤษ โทนุสินธุ์
 3     6121010009 นายจักรพรรณ บุญดก
 4     6121010013 นายจิรายุทธ ครองบุญ
 5     6121010014 นายชยธร เที่ยงลิ้ม
 6     6121010017 นายณัฏฐภัทร ต้นคำ