วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูประสิทธิ์  ภูมั่น]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16121010001
นายกฤตพจน์วงค์สอน
11111111111010010 
26121010002
นายกฤษฎาวิลามาตย์
11111111111010010 
36121010003
นายกฤษฏาพรรำแพน
11111111111010010 
46121010004
นายกฤษณะชุมภูสาย
011111111199010 
56121010005
นายกัมปนาทศักดิ์วงศ์ณรัตน์
11111111111010010 
66121010006
นายกิตติยาวงษาชัย
11111111111010010 
76121010007
นายคมเพชรคำใส
11111111111010010 
86121010008
นายจักรกฤษโทนุสินธุ์
11111111111010010 
96121010009
นายจักรพรรณบุญดก
11111111111010010 
106121010011
นายจารุวัฒน์ทรัพย์ศิริ
11111111111010010 
116121010012
นายจารุวัฒน์สายสมบัติ
11111111111010010 
126121010013
นายจิรายุทธครองบุญ
11111111111010010 
136121010014
นายชยธรเที่ยงลิ้ม
00000000000-10 
146121010015
นายชาญวิทย์ทองคำ
11111111111010010 
156121010016
นายณฐพงค์โพธิจักร์
11111111111010010 
166121010017
นายณัฏฐภัทรต้นคำ
11111111111010010 
176121010018
นายณัฐกิตติ์แก้วชุม
11111111111010010 
186121010019
นายณัฐพลสงแก้ว
11111111111010010 
196121010020
นายณัฐวุฒิชมภูประเภท
11111111111010010 
206121010120
นายณัฐชานนท์ฝักทอง
11111111111010010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 94.5
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 99.47
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (94.5 + 99.47)/2 =ร้อยละ 96.99
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    19 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     6121010014 นายชยธร  เที่ยงลิ้ม 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน