วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูประสิทธิ์  ภูมั่น]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16121010001
นายกฤตพจน์วงค์สอน
111111111111111111112010020 
26121010002
นายกฤษฎาวิลามาตย์
111111111111111111112010020 
36121010003
นายกฤษฏาพรรำแพน
111111111111111111112010020 
46121010004
นายกฤษณะชุมภูสาย
000000000000000000101520!
56121010005
นายกัมปนาทศักดิ์วงศ์ณรัตน์
111111111111111111112010020 
66121010006
นายกิตติยาวงษาชัย
111111111111111111112010020 
76121010007
นายคมเพชรคำใส
111111111111111111112010020 
86121010008
นายจักรกฤษโทนุสินธุ์
111111111111111111112010020 
96121010009
นายจักรพรรณบุญดก
111111111111111111112010020 
106121010011
นายจารุวัฒน์ทรัพย์ศิริ
111111111111111111112010020 
116121010012
นายจารุวัฒน์สายสมบัติ
01111111111111111111199520 
126121010013
นายจิรายุทธครองบุญ
111111111111111111112010020 
136121010014
นายชยธรเที่ยงลิ้ม
000000000000000000101520!
146121010015
นายชาญวิทย์ทองคำ
111111111111111111112010020 
156121010016
นายณฐพงค์โพธิจักร์
01111111111111111111199520 
166121010017
นายณัฏฐภัทรต้นคำ
111111111111111111112010020 
176121010018
นายณัฐกิตติ์แก้วชุม
111111111111111111112010020 
186121010019
นายณัฐพลสงแก้ว
111111111111111111112010020 
196121010020
นายณัฐวุฒิชมภูประเภท
0000000000000110101042020!
206121010120
นายณัฐชานนท์ฝักทอง
111111111111111111112010020 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 86
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 86
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (86 + 86)/2 =ร้อยละ 86
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     3 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    17 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   3 คน
 :ได้แก่  1     6121010004 นายกฤษณะ ชุมภูสาย
 2     6121010014 นายชยธร เที่ยงลิ้ม
 3     6121010020 นายณัฐวุฒิ ชมภูประเภท