วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.11
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูประสิทธิ์  ภูมั่น]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16121010001
นายกฤตพจน์วงค์สอน
x11111x11111111111111810018 
26121010002
นายกฤษฎาวิลามาตย์
x10111x1110111111111168918 
36121010003
นายกฤษฏาพรรำแพน
x11110x1111111111111179418 
46121010004
นายกฤษณะชุมภูสาย
x00000x00000000000000-18 
56121010005
นายกัมปนาทศักดิ์วงศ์ณรัตน์
x01111x1111000110101126718 
66121010006
นายกิตติยาวงษาชัย
x11111x11111111111111810018 
76121010007
นายคมเพชรคำใส
x00111x1111111111111168918 
86121010008
นายจักรกฤษโทนุสินธุ์
x00000x011101000001052818!
96121010009
นายจักรพรรณบุญดก
x01111x0111100110101126718 
106121010011
นายจารุวัฒน์ทรัพย์ศิริ
x01111x1111011111111168918 
116121010012
นายจารุวัฒน์สายสมบัติ
x11111x11111111111111810018 
126121010013
นายจิรายุทธครองบุญ
x10100x011110100100084418!
136121010014
นายชยธรเที่ยงลิ้ม
x00000x000000111100042218!
146121010015
นายชาญวิทย์ทองคำ
x00111x0111101111101137218 
156121010016
นายณฐพงค์โพธิจักร์
x00111x0110111110111137218 
166121010017
นายณัฏฐภัทรต้นคำ
x11111x0111100111001137218 
176121010018
นายณัฐกิตติ์แก้วชุม
x01011x0110101111110126718 
186121010019
นายณัฐพลสงแก้ว
x00111x1111100110111137218 
196121010020
นายณัฐวุฒิชมภูประเภท
x00000x00000000010001618!
206121010120
นายณัฐชานนท์ฝักทอง
x00111x0111111111101147818 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 66.39
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 69.88
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (66.39 + 69.88)/2 =ร้อยละ 68.14
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     4 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    15 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     6121010004 นายกฤษณะ  ชุมภูสาย 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   4 คน
 :ได้แก่  1     6121010008 นายจักรกฤษ โทนุสินธุ์
 2     6121010013 นายจิรายุทธ ครองบุญ
 3     6121010014 นายชยธร เที่ยงลิ้ม
 4     6121010020 นายณัฐวุฒิ ชมภูประเภท