วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ รหัสกลุ่ม มบค.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูธัญญรัตน์  เดชเสน]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16032040007
นางสาวธัญญเรศพุ่มจันทร์
xd1dddddd1d1d11xxdd111.56817 
26032040017
นางสาวธัญญลักษณ์สร้อยคำ
x11111dd1111111xxdd1158817 
36032040018
นางสาวนิติรัตน์คำโสภา
x11111111111111xxd1116.59717 
46032040019
นายบารมีคำอาจ
x111ddddddddd11xxdd111.56817 
56032040020
นางสาวประสพพรวิเศษคามินท์
x111ddd1ddd1d11xxd11137617 
66032040021
นางสาวพรทิพย์สิงหธรรม
x1111d1dd111111xx11115.59117 
76032040022
นางสาวภาวิณีโพธิบา
x11111d11d11111xxd1115.59117 
86032040023
นายมนตรีแก้วแสง
x11dddddddd1111xxdd1127117 
96032040024
นางสาวสุจิตตาแสนทวีสุข
x11111d11111111xxd11169417 
106032040025
นายอนุศิษฐ์เจโตนิพัทธ์
xd11dd1dddddd11xxdd111.56817 
116032040026
นางสาวอรุณรัตน์บุญงาม
x11111111d11111xx11116.59717 
126032040029
นางสาวสิริยากรบุญซ้อน
x111d111dd11111xxd11158817 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 83.09
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 83.09
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (83.09 + 83.09)/2 =ร้อยละ 83.09
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    12 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน