วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ รหัสกลุ่ม มบค.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูธัญญรัตน์  เดชเสน]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16032040007
นางสาวธัญญเรศพุ่มจันทร์
d1111dd1d1dd1xxd1x1113.57917 
26032040017
นางสาวธัญญลักษณ์สร้อยคำ
11111d1111111xxd1x11169417 
36032040018
นางสาวนิติรัตน์คำโสภา
1111111ddd1ddxxd1x11148217 
46032040019
นายบารมีคำอาจ
d1111d11ddd1dxxd1x1113.57917 
56032040020
นางสาวประสพพรวิเศษคามินท์
d1111dddd1dddxx11x11137617 
66032040021
นางสาวพรทิพย์สิงหธรรม
11111d11d1111xx11x11169417 
76032040022
นางสาวภาวิณีโพธิบา
1111111111d11xxd1x11169417 
86032040023
นายมนตรีแก้วแสง
11111dddd111dxx11x1114.58517 
96032040024
นางสาวสุจิตตาแสนทวีสุข
11111111d111dxx11x11169417 
106032040025
นายอนุศิษฐ์เจโตนิพัทธ์
d1111dd1dd1d1xxd1x1113.57917 
116032040026
นางสาวอรุณรัตน์บุญงาม
1111111111111xx11x111710017 
126032040029
นางสาวสิริยากรบุญซ้อน
d1111d1111111xx11x11169417 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 87.75
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 87.75
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (87.75 + 87.75)/2 =ร้อยละ 87.75
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    12 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน