วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ รหัสกลุ่ม มบค.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูธัญญรัตน์  เดชเสน]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16032040007
นางสาวธัญญเรศพุ่มจันทร์
1111d111119.59510 
26032040017
นางสาวธัญญลักษณ์สร้อยคำ
11111111111010010 
36032040018
นางสาวนิติรัตน์คำโสภา
11111111111010010 
46032040019
นายบารมีคำอาจ
1111d111119.59510 
56032040020
นางสาวประสพพรวิเศษคามินท์
11111111111010010 
66032040021
นางสาวพรทิพย์สิงหธรรม
11111111111010010 
76032040022
นางสาวภาวิณีโพธิบา
11111111111010010 
86032040023
นายมนตรีแก้วแสง
1111d111119.59510 
96032040024
นางสาวสุจิตตาแสนทวีสุข
11111111111010010 
106032040025
นายอนุศิษฐ์เจโตนิพัทธ์
1111d111119.59510 
116032040026
นางสาวอรุณรัตน์บุญงาม
11111111111010010 
126032040029
นางสาวสิริยากรบุญซ้อน
11111111111010010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 98.33
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 98.33
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (98.33 + 98.33)/2 =ร้อยละ 98.33
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    12 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน