วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ รหัสกลุ่ม มบค.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูธัญญรัตน์  เดชเสน]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16032040007
นางสาวธัญญเรศพุ่มจันทร์
d1dddd11dd1d11111d1115.57820 
26032040017
นางสาวธัญญลักษณ์สร้อยคำ
111111d1111dd111d111189020 
36032040018
นางสาวนิติรัตน์คำโสภา
1111d111ddd1d1dd111116.58320 
46032040019
นายบารมีคำอาจ
d1ddd1111ddd1111111116.58320 
56032040020
นางสาวประสพพรวิเศษคามินท์
d11dd1d1dd1ddd11dd1114.57320 
66032040021
นางสาวพรทิพย์สิงหธรรม
1111d111111111111d11199520 
76032040022
นางสาวภาวิณีโพธิบา
d1d111111dddd1111111178520 
86032040023
นายมนตรีแก้วแสง
d1dd1dd1111d1d1d1111168020 
96032040024
นางสาวสุจิตตาแสนทวีสุข
111111111d111111111119.59820 
106032040025
นายอนุศิษฐ์เจโตนิพัทธ์
d1111d11dd111dd1dd11168020 
116032040026
นางสาวอรุณรัตน์บุญงาม
111111111111111111112010020 
126032040029
นางสาวสิริยากรบุญซ้อน
11d111111dd111ddd111178520 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 85.63
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 85.63
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (85.63 + 85.63)/2 =ร้อยละ 85.63
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    12 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน