วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ รหัสกลุ่ม สบค.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐพล  เทพมา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16032040002
นางสาวกันยาวรรณประสานสอน
x11111111111111xx1111710017 
26032040003
นางสาวกำไลทิพย์ชื่นอุรา
x11111111111111xx1111710017 
36032040004
นางสาวขนิษฐาสายสี
x11111111111111xx1111710017 
46032040005
นางสาวชนาพรแสงโสม
x11111111111111xx1111710017 
56032040006
นางสาวชุติมาจันทวี
x11111111111111xx1111710017 
66032040008
นางสาวธันยพรพุ่มจันทร์
x11111111111111xx1111710017 
76032040009
นางสาวนภาพรทองคำ
x11111111111111xx1111710017 
86032040010
นายนิธิจันทร์เวียง
x11111111111111xx1111710017 
96032040011
นางสาวปรางค์ทิพย์มาลาวัลย์
x11111111111111xx1111710017 
106032040012
นางสาวพรพรรณฟักเงิน
x11111111111111xx1111710017 
116032040013
นางสาวพิมรพัฒน์คำดี
x11111111111111xx1111710017 
126032040014
นางสาวพิไลวรรณ์ผิวอ้วน
x11111111111111xx1111710017 
136032040015
นางสาวรัตติยากรกล้าหาญ
x11111111111111xx1111710017 
146032040016
นายวรายุทธบุญขาว
x11111111111111xx1111710017 
156032040027
นางสาวบัวแก้วอาภรณ์ศรี
x11110110011110xx101127117 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 98.04
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 98.04
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (98.04 + 98.04)/2 =ร้อยละ 98.04
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    15 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน