วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ รหัสกลุ่ม สบค.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐพล  เทพมา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16032040002
นางสาวกันยาวรรณประสานสอน
1111111111011xx11x11169417 
26032040003
นางสาวกำไลทิพย์ชื่นอุรา
1111111110111xx11x11169417 
36032040004
นางสาวขนิษฐาสายสี
0001111110011xx11x11127117 
46032040005
นางสาวชนาพรแสงโสม
0111111110111xx11x11158817 
56032040006
นางสาวชุติมาจันทวี
1101111111111xx11x11169417 
66032040008
นางสาวธันยพรพุ่มจันทร์
1101111110111xx11x11158817 
76032040009
นางสาวนภาพรทองคำ
1011111110111xx11x11158817 
86032040010
นายนิธิจันทร์เวียง
1111111111111xx11x111710017 
96032040011
นางสาวปรางค์ทิพย์มาลาวัลย์
1111111111111xx11x111710017 
106032040012
นางสาวพรพรรณฟักเงิน
1001111111111xx11x11158817 
116032040013
นางสาวพิมรพัฒน์คำดี
1111111111111xx11x111710017 
126032040014
นางสาวพิไลวรรณ์ผิวอ้วน
1111111110111xx11x11169417 
136032040015
นางสาวรัตติยากรกล้าหาญ
1111111111111xx11x111710017 
146032040016
นายวรายุทธบุญขาว
0111111111111xx11x11169417 
156032040027
นางสาวบัวแก้วอาภรณ์ศรี
1111111000111xx11x11148217 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 91.76
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 91.76
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (91.76 + 91.76)/2 =ร้อยละ 91.76
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    15 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน