วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ รหัสกลุ่ม สบค.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐพล  เทพมา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16032040002
นางสาวกันยาวรรณประสานสอน
111111110088010 
26032040003
นางสาวกำไลทิพย์ชื่นอุรา
111111110088010 
36032040004
นางสาวขนิษฐาสายสี
111111110088010 
46032040005
นางสาวชนาพรแสงโสม
111111110088010 
56032040006
นางสาวชุติมาจันทวี
111111110088010 
66032040008
นางสาวธันยพรพุ่มจันทร์
111111110088010 
76032040009
นางสาวนภาพรทองคำ
111111110088010 
86032040010
นายนิธิจันทร์เวียง
111111110088010 
96032040011
นางสาวปรางค์ทิพย์มาลาวัลย์
111111110088010 
106032040012
นางสาวพรพรรณฟักเงิน
111111110088010 
116032040013
นางสาวพิมรพัฒน์คำดี
111111110088010 
126032040014
นางสาวพิไลวรรณ์ผิวอ้วน
111111110088010 
136032040015
นางสาวรัตติยากรกล้าหาญ
111111110088010 
146032040016
นายวรายุทธบุญขาว
111111110088010 
156032040027
นางสาวบัวแก้วอาภรณ์ศรี
111111110088010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 80
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 80
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (80 + 80)/2 =ร้อยละ 80
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    15 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    2 วัน
  : ได้แก่วัน 
 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน