วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ รหัสกลุ่ม สบค.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐพล  เทพมา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16032040002
นางสาวกันยาวรรณประสานสอน
x11111x11111111111111810018 
26032040003
นางสาวกำไลทิพย์ชื่นอุรา
x11111x11111111111111810018 
36032040004
นางสาวขนิษฐาสายสี
x11111x11111111111111810018 
46032040005
นางสาวชนาพรแสงโสม
x11111x11111111111111810018 
56032040006
นางสาวชุติมาจันทวี
x11111x11111111111111810018 
66032040008
นางสาวธันยพรพุ่มจันทร์
x11111x11111111111111810018 
76032040009
นางสาวนภาพรทองคำ
x11111x11111111111111810018 
86032040010
นายนิธิจันทร์เวียง
x11111x11111111111111810018 
96032040011
นางสาวปรางค์ทิพย์มาลาวัลย์
x11111x11111111111111810018 
106032040012
นางสาวพรพรรณฟักเงิน
x11111x11111111111111810018 
116032040013
นางสาวพิมรพัฒน์คำดี
x11111x11111111111111810018 
126032040014
นางสาวพิไลวรรณ์ผิวอ้วน
x11111x11111111111111810018 
136032040015
นางสาวรัตติยากรกล้าหาญ
x11111x11111111111111810018 
146032040016
นายวรายุทธบุญขาว
x11111x11111111111111810018 
156032040027
นางสาวบัวแก้วอาภรณ์ศรี
x11111x11111111111111810018 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 100
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (100 + 100)/2 =ร้อยละ 100
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    15 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน