วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม มบบ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐวดี  จันทร์ทรง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16032010001
นางสาวกนกวรรณชมบูรณ์
x11111111111111xx1111710017 
26032010003
นางสาวนิตยาทองสาว
xd111111111d111xx111169417 
36032010016
นางสาวอรพรรณสุรันต์
x11111111111111xx1111710017 
46032010019
นางสาวเจนจิราวงษ์วรรณ์
x11111111111111xx1111710017 
56032010020
นางสาวเมทนีจำปาแพง
x11111111111111xx1111710017 
66032010022
นางสาวกมลชนกขวัญรักษ์
xd111111111d111xx111169417 
76032010024
นางสาวกัญญาพัชรดวงสินธุ์
x11111111111111xx1111710017 
86032010025
นางสาวจิราพรบุญชิต
x11111111111111xx1111710017 
96032010026
นางสาวจุฑามาศแก่นคำ
xd11111d1111111xx111169417 
106032010027
นางสาวชนัญชิดานารีรัตน์
xd11111111dd1d1xxd1114.58517 
116032010028
นางสาวนัทธมนโคตรสิน
x11111111111111xx1111710017 
126032010029
นางสาวทัศชวรรณเค้ามูล
x11111111111111xx1111710017 
136032010030
นางสาวบุญสิตาเครื่องคำ
xd111111111d111xx111169417 
146032010031
นางสาวบุษกรเครื่องคำ
x11111111111111xx1111710017 
156032010032
นางสาวปทุมภรณ์จิตทวี
x11111111111111xx1111710017 
166032010033
นางสาวปริษาเทพราชา
x1d111dddd11111xx11114.58517 
176032010034
นางสาวพรฤทัยดาลาด
x1d1ddd1dd01dddxxd0095317 
186032010035
นายพีระวัฒน์สมเสาร์
xd111111110dd11xx10113.57917 
196032010036
นางสาวภัทรกันย์สุขเนตร
xdddd1d1dd11111xx11113.57917 
206032010037
นางสาวมณิสราคำสิน
x1111111111d111xx11116.59717 
216032010038
นางสาวมณียงค์คงดี
xd111111d111111xx111169417 
226032010039
นางสาวมยุรฉัตรสมวัย
x11111111111111xx1111710017 
236032010040
นางสาวรสรินสุดเดช
x1111111dd0dd1dxxdd112.57417 
246032010042
นางสาวรุ่งรัตน์จำปาศรี
x11111111111111xx1111710017 
256032010044
นางสาววันวิสาเยือกเย็น
x11111d1d111111xx111169417 
266032010045
นางสาววารีสถาพรพิลาบุตร
xdddd1d1ddd1dd1xxdd1116517 
276032010046
นางสาววิไลพรชุมนวน
x111111ddd11111xx11115.59117 
286032010047
นางสาววิไลวรรณคำประภา
x11111111111111xx1111710017 
296032010048
นางสาวกัญญาณัฐดวงสินธุ์
x11111111111111xx1111710017 
306032010049
นางสาวสุรางคณาสายจรัญ
x11111111111111xx1111710017 
316032010050
นางสาวอรพรรณยืนมั่น
x11111111111111xx1111710017 
326032010051
นางสาวอรวรรณปัญญารถ
x11111111111111xx1111710017 
336032010053
นางสาวเจนจิราคนกลาง
x111111111ddd1dxx111158817 
346032010054
นางสาวเพ็ญพิชญาตู้จำรูญ
x11dd11ddd11111xx11114.58517 
356032010055
นางสาวศิริวิมลศรีพรหม
x11dd11ddd1ddddxxd11127117 
366032010056
นางสาวเอื้อนจิตรทองเทพ
x11111111111111xx1111710017 
376032010057
นางสาวมาริษาสมพงค์
x1111111d111111xx11116.59717 
386032010058
นายณัฐวัตรทองหล่อ
x1111111d111111xx11116.59717 
396032010060
นางสาววรรณพรหลักคำ
x11111111111111xx1111710017 
406032010061
นางสาววศิราอ่อนสา
xd11111111dddd1xx11114.58517 
416032010062
นางสาวเมตตาเสนคำ
x11111111111111xxd1116.59717 
426032010064
นางสาวพนิตพรบุญถม
x11111111111111xx1111710017 
436032010066
นางสาวนุชรินทร์ขวัญคำ
xd00000000dddddxxdd042417!
446032010069
นางสาวจุฬารัตน์ขำตา
x11111111111111xx1111710017 
456032010070
นางสาวรัตน์ติญาภรณ์อธิเวศ
x11111111111111xx1111710017 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 91.5
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 91.5
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (91.5 + 91.5)/2 =ร้อยละ 91.5
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     2 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    43 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   1 คน
 :ได้แก่  1     6032010066 นางสาวนุชรินทร์ ขวัญคำ