วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม มบบ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐวดี  จันทร์ทรง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16032010001
นางสาวกนกวรรณชมบูรณ์
111111111d111xx11x1116.59717 
26032010003
นางสาวนิตยาทองสาว
1111111111111xx11x111710017 
36032010016
นางสาวอรพรรณสุรันต์
111111111d111xx11x1116.59717 
46032010019
นางสาวเจนจิราวงษ์วรรณ์
1111111111111xx11x111710017 
56032010020
นางสาวเมทนีจำปาแพง
1111111111111xx11x111710017 
66032010022
นางสาวกมลชนกขวัญรักษ์
1101111111111xx01x11158817 
76032010024
นางสาวกัญญาพัชรดวงสินธุ์
1111101111111xx11x11169417 
86032010025
นางสาวจิราพรบุญชิต
1111111111111xx11x111710017 
96032010026
นางสาวจุฑามาศแก่นคำ
1111111111111xx11x111710017 
106032010027
นางสาวชนัญชิดานารีรัตน์
1111110110111xx01x1d13.57917 
116032010028
นางสาวนัทธมนโคตรสิน
1111111111111xx11x111710017 
126032010029
นางสาวทัศชวรรณเค้ามูล
111111111d111xx11x1116.59717 
136032010030
นางสาวบุญสิตาเครื่องคำ
111111111d111xx11x1d169417 
146032010031
นางสาวบุษกรเครื่องคำ
111111111d111xx11x1116.59717 
156032010032
นางสาวปทุมภรณ์จิตทวี
1111111111111xx11x111710017 
166032010033
นางสาวปริษาเทพราชา
111111111d111xx11x1d169417 
176032010034
นางสาวพรฤทัยดาลาด
1000000100111xx01x1d7.54417!
186032010035
นายพีระวัฒน์สมเสาร์
101111d11d111xx11x1d14.58517 
196032010036
นางสาวภัทรกันย์สุขเนตร
1001111100011xx01x0d9.55617 
206032010037
นางสาวมณิสราคำสิน
1111111111111xx11x111710017 
216032010038
นางสาวมณียงค์คงดี
111110011d01dxx11x11137617 
226032010039
นางสาวมยุรฉัตรสมวัย
111111111d111xx11x1116.59717 
236032010040
นางสาวรสรินสุดเดช
100111111d111xx01x1d137617 
246032010042
นางสาวรุ่งรัตน์จำปาศรี
1111111111111xx11x111710017 
256032010044
นางสาววันวิสาเยือกเย็น
1111111111111xx01x1d15.59117 
266032010045
นางสาววารีสถาพรพิลาบุตร
000001100011dxx11x1d84717!
276032010046
นางสาววิไลพรชุมนวน
111111111d111xx11x1116.59717 
286032010047
นางสาววิไลวรรณคำประภา
1111111111111xx11x111710017 
296032010048
นางสาวกัญญาณัฐดวงสินธุ์
1111111111111xx11x111710017 
306032010049
นางสาวสุรางคณาสายจรัญ
1111111111111xx11x111710017 
316032010050
นางสาวอรพรรณยืนมั่น
1111111111111xx11x111710017 
326032010051
นางสาวอรวรรณปัญญารถ
1111111111111xx11x111710017 
336032010053
นางสาวเจนจิราคนกลาง
111111111d111xx11x1116.59717 
346032010054
นางสาวเพ็ญพิชญาตู้จำรูญ
111111111d111xx01x1115.59117 
356032010055
นางสาวศิริวิมลศรีพรหม
100111111d111xx01x1d137617 
366032010056
นางสาวเอื้อนจิตรทองเทพ
1111111111111xx11x111710017 
376032010057
นางสาวมาริษาสมพงค์
111111111d111xx11x1116.59717 
386032010058
นายณัฐวัตรทองหล่อ
1111111111111xx11x111710017 
396032010060
นางสาววรรณพรหลักคำ
1111111111111xx11x111710017 
406032010061
นางสาววศิราอ่อนสา
111111d110111xx11x1d158817 
416032010062
นางสาวเมตตาเสนคำ
1111111110111xx11x1d15.59117 
426032010064
นางสาวพนิตพรบุญถม
1111111111111xx11x111710017 
436032010066
นางสาวนุชรินทร์ขวัญคำ
1000000100110xx01x0d5.53217!
446032010069
นางสาวจุฬารัตน์ขำตา
1111111111111xx11x111710017 
456032010070
นางสาวรัตน์ติญาภรณ์อธิเวศ
1111111111111xx11x1d16.59717 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 90.65
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 90.65
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (90.65 + 90.65)/2 =ร้อยละ 90.65
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     4 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    41 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   3 คน
 :ได้แก่  1     6032010034 นางสาวพรฤทัย ดาลาด
 2     6032010045 นางสาววารีสถาพร พิลาบุตร
 3     6032010066 นางสาวนุชรินทร์ ขวัญคำ