วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม มบบ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐวดี  จันทร์ทรง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16032010001
นางสาวกนกวรรณชมบูรณ์
111100000044010!
26032010003
นางสาวนิตยาทองสาว
111100000044010!
36032010016
นางสาวอรพรรณสุรันต์
111100000044010!
46032010019
นางสาวเจนจิราวงษ์วรรณ์
111100000044010!
56032010020
นางสาวเมทนีจำปาแพง
111100000044010!
66032010022
นางสาวกมลชนกขวัญรักษ์
111100000044010!
76032010024
นางสาวกัญญาพัชรดวงสินธุ์
111100000044010!
86032010025
นางสาวจิราพรบุญชิต
111100000044010!
96032010026
นางสาวจุฑามาศแก่นคำ
111100000044010!
106032010027
นางสาวชนัญชิดานารีรัตน์
1d110000003.53510!
116032010028
นางสาวนัทธมนโคตรสิน
111100000044010!
126032010029
นางสาวทัศชวรรณเค้ามูล
111100000044010!
136032010030
นางสาวบุญสิตาเครื่องคำ
111100000044010!
146032010031
นางสาวบุษกรเครื่องคำ
111100000044010!
156032010032
นางสาวปทุมภรณ์จิตทวี
111100000044010!
166032010033
นางสาวปริษาเทพราชา
111100000044010!
176032010034
นางสาวพรฤทัยดาลาด
111100000044010!
186032010035
นายพีระวัฒน์สมเสาร์
d10d00000022010!
196032010036
นางสาวภัทรกันย์สุขเนตร
110100000033010!
206032010037
นางสาวมณิสราคำสิน
d0110000002.52510!
216032010038
นางสาวมณียงค์คงดี
111100000044010!
226032010039
นางสาวมยุรฉัตรสมวัย
111100000044010!
236032010040
นางสาวรสรินสุดเดช
100d0000001.51510!
246032010042
นางสาวรุ่งรัตน์จำปาศรี
111100000044010!
256032010044
นางสาววันวิสาเยือกเย็น
111100000044010!
266032010045
นางสาววารีสถาพรพิลาบุตร
1d010000002.52510!
276032010046
นางสาววิไลพรชุมนวน
111d0000003.53510!
286032010047
นางสาววิไลวรรณคำประภา
111100000044010!
296032010048
นางสาวกัญญาณัฐดวงสินธุ์
111100000044010!
306032010049
นางสาวสุรางคณาสายจรัญ
111100000044010!
316032010050
นางสาวอรพรรณยืนมั่น
111100000044010!
326032010051
นางสาวอรวรรณปัญญารถ
111100000044010!
336032010053
นางสาวเจนจิราคนกลาง
111100000044010!
346032010054
นางสาวเพ็ญพิชญาตู้จำรูญ
111100000044010!
356032010055
นางสาวศิริวิมลศรีพรหม
d1110000003.53510!
366032010056
นางสาวเอื้อนจิตรทองเทพ
111100000044010!
376032010057
นางสาวมาริษาสมพงค์
111100000044010!
386032010058
นายณัฐวัตรทองหล่อ
111100000044010!
396032010060
นางสาววรรณพรหลักคำ
111100000044010!
406032010061
นางสาววศิราอ่อนสา
100000000011010!
416032010062
นางสาวเมตตาเสนคำ
111100000044010!
426032010064
นางสาวพนิตพรบุญถม
111100000044010!
436032010066
นางสาวนุชรินทร์ขวัญคำ
000100000011010!
446032010069
นางสาวจุฬารัตน์ขำตา
111100000044010!
456032010070
นางสาวรัตน์ติญาภรณ์อธิเวศ
111100000044010!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 36.44
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 36.44
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (36.44 + 36.44)/2 =ร้อยละ 36.44
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     45 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    6 วัน
  : ได้แก่วัน 
 ศ8 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   45 คน
 :ได้แก่  1     6032010001 นางสาวกนกวรรณ ชมบูรณ์
 2     6032010003 นางสาวนิตยา ทองสาว
 3     6032010016 นางสาวอรพรรณ สุรันต์
 4     6032010019 นางสาวเจนจิรา วงษ์วรรณ์
 5     6032010020 นางสาวเมทนี จำปาแพง
 6     6032010022 นางสาวกมลชนก ขวัญรักษ์
 7     6032010024 นางสาวกัญญาพัชร ดวงสินธุ์
 8     6032010025 นางสาวจิราพร บุญชิต
 9     6032010026 นางสาวจุฑามาศ แก่นคำ
 10     6032010027 นางสาวชนัญชิดา นารีรัตน์
 11     6032010028 นางสาวนัทธมน โคตรสิน
 12     6032010029 นางสาวทัศชวรรณ เค้ามูล
 13     6032010030 นางสาวบุญสิตา เครื่องคำ
 14     6032010031 นางสาวบุษกร เครื่องคำ
 15     6032010032 นางสาวปทุมภรณ์ จิตทวี
 16     6032010033 นางสาวปริษา เทพราชา
 17     6032010034 นางสาวพรฤทัย ดาลาด
 18     6032010035 นายพีระวัฒน์ สมเสาร์
 19     6032010036 นางสาวภัทรกันย์ สุขเนตร
 20     6032010037 นางสาวมณิสรา คำสิน
 21     6032010038 นางสาวมณียงค์ คงดี
 22     6032010039 นางสาวมยุรฉัตร สมวัย
 23     6032010040 นางสาวรสริน สุดเดช
 24     6032010042 นางสาวรุ่งรัตน์ จำปาศรี
 25     6032010044 นางสาววันวิสา เยือกเย็น
 26     6032010045 นางสาววารีสถาพร พิลาบุตร
 27     6032010046 นางสาววิไลพร ชุมนวน
 28     6032010047 นางสาววิไลวรรณ คำประภา
 29     6032010048 นางสาวกัญญาณัฐ ดวงสินธุ์
 30     6032010049 นางสาวสุรางคณา สายจรัญ
 31     6032010050 นางสาวอรพรรณ ยืนมั่น
 32     6032010051 นางสาวอรวรรณ ปัญญารถ
 33     6032010053 นางสาวเจนจิรา คนกลาง
 34     6032010054 นางสาวเพ็ญพิชญา ตู้จำรูญ
 35     6032010055 นางสาวศิริวิมล ศรีพรหม
 36     6032010056 นางสาวเอื้อนจิตร ทองเทพ
 37     6032010057 นางสาวมาริษา สมพงค์
 38     6032010058 นายณัฐวัตร ทองหล่อ
 39     6032010060 นางสาววรรณพร หลักคำ
 40     6032010061 นางสาววศิรา อ่อนสา
 41     6032010062 นางสาวเมตตา เสนคำ
 42     6032010064 นางสาวพนิตพร บุญถม
 43     6032010066 นางสาวนุชรินทร์ ขวัญคำ
 44     6032010069 นางสาวจุฬารัตน์ ขำตา
 45     6032010070 นางสาวรัตน์ติญาภรณ์ อธิเวศ