วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม มบบ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐวดี  จันทร์ทรง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16032010001
นางสาวกนกวรรณชมบูรณ์
11d1111111111011111118.59320 
26032010003
นางสาวนิตยาทองสาว
11111111101111111111199520 
36032010016
นางสาวอรพรรณสุรันต์
11d1d111111111111111199520 
46032010019
นางสาวเจนจิราวงษ์วรรณ์
111111111111111111112010020 
56032010020
นางสาวเมทนีจำปาแพง
11d1111111111111111119.59820 
66032010022
นางสาวกมลชนกขวัญรักษ์
11111111101111111111199520 
76032010024
นางสาวกัญญาพัชรดวงสินธุ์
1111d11111111111111119.59820 
86032010025
นางสาวจิราพรบุญชิต
11111111101111111111199520 
96032010026
นางสาวจุฑามาศแก่นคำ
1111d11110110111111117.58820 
106032010027
นางสาวชนัญชิดานารีรัตน์
d1d11111101000011111147020 
116032010028
นางสาวนัทธมนโคตรสิน
11111111111011111111199520 
126032010029
นางสาวทัศชวรรณเค้ามูล
11d1111111111011111118.59320 
136032010030
นางสาวบุญสิตาเครื่องคำ
111111111111111111112010020 
146032010031
นางสาวบุษกรเครื่องคำ
d111111111111111111119.59820 
156032010032
นางสาวปทุมภรณ์จิตทวี
11111111101111111111199520 
166032010033
นางสาวปริษาเทพราชา
111111111111d111111119.59820 
176032010034
นางสาวพรฤทัยดาลาด
ddddd01101111011111114.57320 
186032010035
นายพีระวัฒน์สมเสาร์
ddd111111010d0111111157520 
196032010036
นางสาวภัทรกันย์สุขเนตร
ddd1d011001100111111136520 
206032010037
นางสาวมณิสราคำสิน
11111111101111111111199520 
216032010038
นางสาวมณียงค์คงดี
111111111111111111112010020 
226032010039
นางสาวมยุรฉัตรสมวัย
11011011111010111111168020 
236032010040
นางสาวรสรินสุดเดช
d101d01110d01101101112.56320 
246032010042
นางสาวรุ่งรัตน์จำปาศรี
111111111111111111112010020 
256032010044
นางสาววันวิสาเยือกเย็น
d1111111111d11111111199520 
266032010045
นางสาววารีสถาพรพิลาบุตร
d001d01101dd1d11111113.56820 
276032010046
นางสาววิไลพรชุมนวน
d001d11111d11111111116.58320 
286032010047
นางสาววิไลวรรณคำประภา
11111111111110111111199520 
296032010048
นางสาวกัญญาณัฐดวงสินธุ์
1111d11111111111111119.59820 
306032010049
นางสาวสุรางคณาสายจรัญ
111111111111111111112010020 
316032010050
นางสาวอรพรรณยืนมั่น
11111111101111111111199520 
326032010051
นางสาวอรวรรณปัญญารถ
11010111101111111111178520 
336032010053
นางสาวเจนจิราคนกลาง
11111111101111111111199520 
346032010054
นางสาวเพ็ญพิชญาตู้จำรูญ
d111101110111011111116.58320 
356032010055
นางสาวศิริวิมลศรีพรหม
d011d011001111111111157520 
366032010056
นางสาวเอื้อนจิตรทองเทพ
1111d11111101111111118.59320 
376032010057
นางสาวมาริษาสมพงค์
111111111111111111112010020 
386032010058
นายณัฐวัตรทองหล่อ
111111111111111111112010020 
396032010060
นางสาววรรณพรหลักคำ
111111111111d111111119.59820 
406032010061
นางสาววศิราอ่อนสา
d111d11110d00111111115.57820 
416032010062
นางสาวเมตตาเสนคำ
d111111110d111111111189020 
426032010064
นางสาวพนิตพรบุญถม
11111111001111111111189020 
436032010066
นางสาวนุชรินทร์ขวัญคำ
d00dd01110111111111114.57320 
446032010069
นางสาวจุฬารัตน์ขำตา
111111111111111111112010020 
456032010070
นางสาวรัตน์ติญาภรณ์อธิเวศ
d111111110111111111118.59320 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 89.67
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 89.67
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (89.67 + 89.67)/2 =ร้อยละ 89.67
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    45 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน