วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม มบบ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐวดี  จันทร์ทรง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16032010001
นางสาวกนกวรรณชมบูรณ์
x11111x11111111111111810018 
26032010003
นางสาวนิตยาทองสาว
x01101x1111111111111168918 
36032010016
นางสาวอรพรรณสุรันต์
x11101x1111111111111179418 
46032010019
นางสาวเจนจิราวงษ์วรรณ์
x11111x11111111111111810018 
56032010020
นางสาวเมทนีจำปาแพง
x10111x1111111111111179418 
66032010022
นางสาวกมลชนกขวัญรักษ์
x11101x1111111111111179418 
76032010024
นางสาวกัญญาพัชรดวงสินธุ์
x11111x1111111d1111117.59718 
86032010025
นางสาวจิราพรบุญชิต
x11111x11111111111111810018 
96032010026
นางสาวจุฑามาศแก่นคำ
x01111x1111111111111179418 
106032010027
นางสาวชนัญชิดานารีรัตน์
x11101x1011111111111168918 
116032010028
นางสาวนัทธมนโคตรสิน
x11111x11111111111111810018 
126032010029
นางสาวทัศชวรรณเค้ามูล
x11111x11111111111111810018 
136032010030
นางสาวบุญสิตาเครื่องคำ
x11111x11111111111111810018 
146032010031
นางสาวบุษกรเครื่องคำ
x11101x1111111111111179418 
156032010032
นางสาวปทุมภรณ์จิตทวี
x11111x11111111111111810018 
166032010033
นางสาวปริษาเทพราชา
x11111x0111111111111179418 
176032010034
นางสาวพรฤทัยดาลาด
x11001x1110110d000008.54718!
186032010035
นายพีระวัฒน์สมเสาร์
x00001x1111111111111147818 
196032010036
นางสาวภัทรกันย์สุขเนตร
x11111x0011110d1111114.58118 
206032010037
นางสาวมณิสราคำสิน
x11111x1111111111011179418 
216032010038
นางสาวมณียงค์คงดี
x00001x1011111d1111112.56918 
226032010039
นางสาวมยุรฉัตรสมวัย
x11111x1111110111111179418 
236032010040
นางสาวรสรินสุดเดช
x11000x101011100010084418!
246032010042
นางสาวรุ่งรัตน์จำปาศรี
x11111x1111111011111179418 
256032010044
นางสาววันวิสาเยือกเย็น
x00111x1111111111011158318 
266032010045
นางสาววารีสถาพรพิลาบุตร
x00001x001101101000063318!
276032010046
นางสาววิไลพรชุมนวน
x11001x0110110011101116118 
286032010047
นางสาววิไลวรรณคำประภา
x11111x1011101111111168918 
296032010048
นางสาวกัญญาณัฐดวงสินธุ์
x11111x1111111d1111117.59718 
306032010049
นางสาวสุรางคณาสายจรัญ
x11001x1111101111111158318 
316032010050
นางสาวอรพรรณยืนมั่น
x11111x11111d111111117.59718 
326032010051
นางสาวอรวรรณปัญญารถ
x11111x11111111111111810018 
336032010053
นางสาวเจนจิราคนกลาง
x11110x1111101111111168918 
346032010054
นางสาวเพ็ญพิชญาตู้จำรูญ
x11111x1011110111010147818 
356032010055
นางสาวศิริวิมลศรีพรหม
x11001x0010110d001018.54718!
366032010056
นางสาวเอื้อนจิตรทองเทพ
x11111x11111111111111810018 
376032010057
นางสาวมาริษาสมพงค์
x11111x11111111111111810018 
386032010058
นายณัฐวัตรทองหล่อ
x11111x1111101111111179418 
396032010060
นางสาววรรณพรหลักคำ
x11111x11111111111111810018 
406032010061
นางสาววศิราอ่อนสา
x11110x0011101111111147818 
416032010062
นางสาวเมตตาเสนคำ
x11110x1111111111111179418 
426032010064
นางสาวพนิตพรบุญถม
x11001x1111111111111168918 
436032010066
นางสาวนุชรินทร์ขวัญคำ
x00000x00000000000000-18 
446032010069
นางสาวจุฬารัตน์ขำตา
x11111x1101111111111179418 
456032010070
นางสาวรัตน์ติญาภรณ์อธิเวศ
x11111x0111111111111179418 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 85.49
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 87.44
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (85.49 + 87.44)/2 =ร้อยละ 86.47
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     4 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    40 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     6032010066 นางสาวนุชรินทร์  ขวัญคำ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   4 คน
 :ได้แก่  1     6032010034 นางสาวพรฤทัย ดาลาด
 2     6032010040 นางสาวรสริน สุดเดช
 3     6032010045 นางสาววารีสถาพร พิลาบุตร
 4     6032010055 นางสาวศิริวิมล ศรีพรหม