วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม สบบ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐวดี  จันทร์ทรง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16032010004
นางสาวน้ำฝนนนท์ศิริ
xd11111ddd1ddd1xxddd127117 
26032010006
นางสาวปิยะนาแสนทวีสุข
x111111dd111111xx111169417 
36032010007
นางสาวภาวินีนาคูณ
x111111111d11d1xx1d115.59117 
46032010008
นางสาวรุ่งฤดีบุญพงษ์
xd11111d1111d11xx1dd14.58517 
56032010009
นางสาววรรณพรคีรีเขียว
x1111d1dd111111xx1d1158817 
66032010010
นางสาวสายธารโสภาพิมพ์
x1111d1d1111111xx111169417 
76032010011
นางสาวสุดาพรเดชะคำภู
xd11111d1111111xx1d115.59117 
86032010012
นางสาวสุดารัตน์สุกใส
x11111111111111xx1111710017 
96032010013
นางสาวสุทธิดาสมยา
x11111111111111xx1111710017 
106032010014
นางสาวสุพัตราจันทะเวช
xd11111dd1dddd1xxddd127117 
116032010015
นางสาวสุวนันท์มัทราช
x11111111111111xx1111710017 
126032010017
นางสาวญาณิศาสายรอด
x111111ddd11111xx11115.59117 
136032010018
นางสาวอริสาจิตทวี
x11111d11111111xx11116.59717 
146032010021
นางสาวไอรัตดาสายสมบัติ
x11111111d11111xxd11169417 
156032010043
นางสาววชิรวดีนำภา
xdd1111ddd11d11xx111148217 
166032010059
นางสาวจันทร์เพ็ญไชยเหนือ
x1d11d111111111xx111169417 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 90.26
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 90.26
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (90.26 + 90.26)/2 =ร้อยละ 90.26
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    16 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน