วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม สบบ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐวดี  จันทร์ทรง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16032010004
นางสาวน้ำฝนนนท์ศิริ
001dd01ddddddxxd1xdd8.55017 
26032010006
นางสาวปิยะนาแสนทวีสุข
111111d11d111xx11x1d15.59117 
36032010007
นางสาวภาวินีนาคูณ
1111111111111xx11xd116.59717 
46032010008
นางสาวรุ่งฤดีบุญพงษ์
0d111d1ddd1d1xx11x1d12.57417 
56032010009
นางสาววรรณพรคีรีเขียว
11111111d1111xx11x1d169417 
66032010010
นางสาวสายธารโสภาพิมพ์
111111111d111xx11x1d169417 
76032010011
นางสาวสุดาพรเดชะคำภู
1111111d1dd11xx11xdd14.58517 
86032010012
นางสาวสุดารัตน์สุกใส
11111d11d1111xx11x11169417 
96032010013
นางสาวสุทธิดาสมยา
1111111111111xx11x111710017 
106032010014
นางสาวสุพัตราจันทะเวช
0d111dd1ddd11xx11xdd127117 
116032010015
นางสาวสุวนันท์มัทราช
11111111d1111xx11x1116.59717 
126032010017
นางสาวญาณิศาสายรอด
d11d1111dd111xx11xd013.57917 
136032010018
นางสาวอริสาจิตทวี
1111111111111xx11x111710017 
146032010021
นางสาวไอรัตดาสายสมบัติ
1111111111111xx11x111710017 
156032010043
นางสาววชิรวดีนำภา
1dd1ddddd0dddxx11xd110.56217 
166032010059
นางสาวจันทร์เพ็ญไชยเหนือ
1d111ddd1d111xx11xdd13.57917 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 85.48
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 85.48
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (85.48 + 85.48)/2 =ร้อยละ 85.48
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     1 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    15 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน