วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม สบบ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐวดี  จันทร์ทรง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16032010004
นางสาวน้ำฝนนนท์ศิริ
011100000033010!
26032010006
นางสาวปิยะนาแสนทวีสุข
111100000044010!
36032010007
นางสาวภาวินีนาคูณ
111100000044010!
46032010008
นางสาวรุ่งฤดีบุญพงษ์
d1110000003.53510!
56032010009
นางสาววรรณพรคีรีเขียว
111100000044010!
66032010010
นางสาวสายธารโสภาพิมพ์
111100000044010!
76032010011
นางสาวสุดาพรเดชะคำภู
111100000044010!
86032010012
นางสาวสุดารัตน์สุกใส
111100000044010!
96032010013
นางสาวสุทธิดาสมยา
111100000044010!
106032010014
นางสาวสุพัตราจันทะเวช
011100000033010!
116032010015
นางสาวสุวนันท์มัทราช
111100000044010!
126032010017
นางสาวญาณิศาสายรอด
111100000044010!
136032010018
นางสาวอริสาจิตทวี
111100000044010!
146032010021
นางสาวไอรัตดาสายสมบัติ
111100000044010!
156032010043
นางสาววชิรวดีนำภา
111100000044010!
166032010059
นางสาวจันทร์เพ็ญไชยเหนือ
111100000044010!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 38.44
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 38.44
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (38.44 + 38.44)/2 =ร้อยละ 38.44
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     16 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    6 วัน
  : ได้แก่วัน 
 ศ8 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   16 คน
 :ได้แก่  1     6032010004 นางสาวน้ำฝน นนท์ศิริ
 2     6032010006 นางสาวปิยะนา แสนทวีสุข
 3     6032010007 นางสาวภาวินี นาคูณ
 4     6032010008 นางสาวรุ่งฤดี บุญพงษ์
 5     6032010009 นางสาววรรณพร คีรีเขียว
 6     6032010010 นางสาวสายธาร โสภาพิมพ์
 7     6032010011 นางสาวสุดาพร เดชะคำภู
 8     6032010012 นางสาวสุดารัตน์ สุกใส
 9     6032010013 นางสาวสุทธิดา สมยา
 10     6032010014 นางสาวสุพัตรา จันทะเวช
 11     6032010015 นางสาวสุวนันท์ มัทราช
 12     6032010017 นางสาวญาณิศา สายรอด
 13     6032010018 นางสาวอริสา จิตทวี
 14     6032010021 นางสาวไอรัตดา สายสมบัติ
 15     6032010043 นางสาววชิรวดี นำภา
 16     6032010059 นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยเหนือ