วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม สบบ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐวดี  จันทร์ทรง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16032010004
นางสาวน้ำฝนนนท์ศิริ
11d1111111111110111118.59320 
26032010006
นางสาวปิยะนาแสนทวีสุข
11111111111110111111199520 
36032010007
นางสาวภาวินีนาคูณ
111111111111111111112010020 
46032010008
นางสาวรุ่งฤดีบุญพงษ์
11111d1111d1001d1d11168020 
56032010009
นางสาววรรณพรคีรีเขียว
111111111111111111112010020 
66032010010
นางสาวสายธารโสภาพิมพ์
11111111111010111111189020 
76032010011
นางสาวสุดาพรเดชะคำภู
111111d111d10011d11116.58320 
86032010012
นางสาวสุดารัตน์สุกใส
111111111111111111112010020 
96032010013
นางสาวสุทธิดาสมยา
111111d1111d10111d1117.58820 
106032010014
นางสาวสุพัตราจันทะเวช
1ddd11d11110000d111113.56820 
116032010015
นางสาวสุวนันท์มัทราช
111111111111111111112010020 
126032010017
นางสาวญาณิศาสายรอด
11100d1111d111111111178520 
136032010018
นางสาวอริสาจิตทวี
111111111111111111112010020 
146032010021
นางสาวไอรัตดาสายสมบัติ
111111111111111111112010020 
156032010043
นางสาววชิรวดีนำภา
11111d1111d111111111199520 
166032010059
นางสาวจันทร์เพ็ญไชยเหนือ
1111111111d11111111119.59820 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 92.03
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 92.03
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (92.03 + 92.03)/2 =ร้อยละ 92.03
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    16 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน