วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม สบบ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐวดี  จันทร์ทรง]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16032010004
นางสาวน้ำฝนนนท์ศิริ
x00001xdd01000dd000d4.52518!
26032010006
นางสาวปิยะนาแสนทวีสุข
x01111x1101111d1101114.58118 
36032010007
นางสาวภาวินีนาคูณ
x11111x110111111d11116.59218 
46032010008
นางสาวรุ่งฤดีบุญพงษ์
x11111xd000111dddddd11.56418 
56032010009
นางสาววรรณพรคีรีเขียว
x11111x1001111111d1115.58618 
66032010010
นางสาวสายธารโสภาพิมพ์
x11111x11111111111111810018 
76032010011
นางสาวสุดาพรเดชะคำภู
x11111x1101101111111168918 
86032010012
นางสาวสุดารัตน์สุกใส
x01111x1101111111111168918 
96032010013
นางสาวสุทธิดาสมยา
x11111x11111111111111810018 
106032010014
นางสาวสุพัตราจันทะเวช
x11010x0100010dd1dd084418!
116032010015
นางสาวสุวนันท์มัทราช
x11111x111111111d11117.59718 
126032010017
นางสาวญาณิศาสายรอด
x11111x1d1111011d011158318 
136032010018
นางสาวอริสาจิตทวี
x11111x111111111d11117.59718 
146032010021
นางสาวไอรัตดาสายสมบัติ
x11111x1111101111111179418 
156032010043
นางสาววชิรวดีนำภา
x00001xd10011111111111.56418 
166032010059
นางสาวจันทร์เพ็ญไชยเหนือ
x11111x1111110111011168918 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 80.9
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 80.9
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (80.9 + 80.9)/2 =ร้อยละ 80.9
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     2 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    14 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     6032010004 นางสาวน้ำฝน นนท์ศิริ
 2     6032010014 นางสาวสุพัตรา จันทะเวช