วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม มออ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูเสกสรรค์  สิงทิศ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16031050017
นางสาวกนกอรพุ่มจันทร์
111100000044010!
26031050018
นายจักรินอินทจักร
111100000044010!
36031050022
นางสาวศิริรัตน์คำศิริ
111100000044010!
46031050023
นายศิวพงษ์แสวงดี
111100000044010!
56031050024
นางสาวสิริกัญญาดอนโค
111100000044010!
66031050026
นายอิทธิเดชจันทร์ลือชัย
111100000044010!
76031050027
นางสาวปรารถนาเมธาสิงห์
101100000033010!
86031050028
นายพงศธรเพิ่มดี
111100000044010!
96031050029
นายมารุตพินิจ
111100000044010!
106031050030
นายวีระพงษ์สีวะสา
111100000044010!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 39
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 39
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (39 + 39)/2 =ร้อยละ 39
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     10 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    6 วัน
  : ได้แก่วัน 
 ศ8 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   10 คน
 :ได้แก่  1     6031050017 นางสาวกนกอร พุ่มจันทร์
 2     6031050018 นายจักริน อินทจักร
 3     6031050022 นางสาวศิริรัตน์ คำศิริ
 4     6031050023 นายศิวพงษ์ แสวงดี
 5     6031050024 นางสาวสิริกัญญา ดอนโค
 6     6031050026 นายอิทธิเดช จันทร์ลือชัย
 7     6031050027 นางสาวปรารถนา เมธาสิงห์
 8     6031050028 นายพงศธร เพิ่มดี
 9     6031050029 นายมารุต พินิจ
 10     6031050030 นายวีระพงษ์ สีวะสา