วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม สออ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูเสกสรรค์  สิงทิศ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16031050002
นายธนัชชาโซ่มาลา
1011100001d11xx01x1d105917 
26031050003
นายธนากรชินโชติ
1011111111d11xx11x1d158817 
36031050004
นายธวัชชัยพิมพ์จันทร์
1111111111111xx11x111710017 
46031050005
นายธีรวัฒน์เสนาชัย
1011100111d11xx11x1d137617 
56031050006
นายพงศธรจำปาแพง
1000000000d11xx01x1d63517!
66031050007
นายภานุวัฒน์ทองจำปา
1011111111111xx11x11169417 
76031050008
นายวงศธรสารวงษ์
1010111111111xx11x1d14.58517 
86031050009
นายวีระศักดิ์ศิริพันธ์
1011111111111xx11x11169417 
96031050010
นายศราวุฒิเซ็นกลาง
1111111111111xx11x111710017 
106031050011
นางสาวศิริวิไลสายบุญ
1111111111111xx11x111710017 
116031050012
นายสราวุฒิเผ้าหอม
1011101111111xx11x1d14.58517 
126031050013
นายสันติพงค์ศิริพันธ์
1111111111111xx11x111710017 
136031050014
นายสิริชัยกองเพชร
1000000000d11xx01x1d63517!
146031050015
นางสาวสุระธิดานามเจริญ
1111111111111xx11x111710017 
156031050016
นางสาวอังสนาพรโหง่นแก้ว
1111111111111xx11x111710017 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 83.53
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 83.53
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (83.53 + 83.53)/2 =ร้อยละ 83.53
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     3 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    12 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     6031050006 นายพงศธร จำปาแพง
 2     6031050014 นายสิริชัย กองเพชร