วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม สออ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูเสกสรรค์  สิงทิศ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16031050002
นายธนัชชาโซ่มาลา
111100000044010!
26031050003
นายธนากรชินโชติ
111100000044010!
36031050004
นายธวัชชัยพิมพ์จันทร์
111100000044010!
46031050005
นายธีรวัฒน์เสนาชัย
111100000044010!
56031050006
นายพงศธรจำปาแพง
111100000044010!
66031050007
นายภานุวัฒน์ทองจำปา
111100000044010!
76031050008
นายวงศธรสารวงษ์
111100000044010!
86031050009
นายวีระศักดิ์ศิริพันธ์
111100000044010!
96031050010
นายศราวุฒิเซ็นกลาง
111100000044010!
106031050011
นางสาวศิริวิไลสายบุญ
111100000044010!
116031050012
นายสราวุฒิเผ้าหอม
111100000044010!
126031050013
นายสันติพงค์ศิริพันธ์
111100000044010!
136031050014
นายสิริชัยกองเพชร
101100000033010!
146031050015
นางสาวสุระธิดานามเจริญ
111100000044010!
156031050016
นางสาวอังสนาพรโหง่นแก้ว
111100000044010!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 39.33
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 39.33
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (39.33 + 39.33)/2 =ร้อยละ 39.33
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     15 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    6 วัน
  : ได้แก่วัน 
 ศ8 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   15 คน
 :ได้แก่  1     6031050002 นายธนัชชา โซ่มาลา
 2     6031050003 นายธนากร ชินโชติ
 3     6031050004 นายธวัชชัย พิมพ์จันทร์
 4     6031050005 นายธีรวัฒน์ เสนาชัย
 5     6031050006 นายพงศธร จำปาแพง
 6     6031050007 นายภานุวัฒน์ ทองจำปา
 7     6031050008 นายวงศธร สารวงษ์
 8     6031050009 นายวีระศักดิ์ ศิริพันธ์
 9     6031050010 นายศราวุฒิ เซ็นกลาง
 10     6031050011 นางสาวศิริวิไล สายบุญ
 11     6031050012 นายสราวุฒิ เผ้าหอม
 12     6031050013 นายสันติพงค์ ศิริพันธ์
 13     6031050014 นายสิริชัย กองเพชร
 14     6031050015 นางสาวสุระธิดา นามเจริญ
 15     6031050016 นางสาวอังสนาพร โหง่นแก้ว