วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม สออ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูเสกสรรค์  สิงทิศ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16031050002
นายธนัชชาโซ่มาลา
0100000110000000001152520!
26031050003
นายธนากรชินโชติ
01111111110010101111157520 
36031050004
นายธวัชชัยพิมพ์จันทร์
11111111110111111111199520 
46031050005
นายธีรวัฒน์เสนาชัย
11101001101011101011136520 
56031050006
นายพงศธรจำปาแพง
0100000110000000001152520!
66031050007
นายภานุวัฒน์ทองจำปา
11110011111111111111189020 
76031050008
นายวงศธรสารวงษ์
01110001100001101111115520 
86031050009
นายวีระศักดิ์ศิริพันธ์
11101101111111111111189020 
96031050010
นายศราวุฒิเซ็นกลาง
111111111111111111112010020 
106031050011
นางสาวศิริวิไลสายบุญ
11111111101111111111199520 
116031050012
นายสราวุฒิเผ้าหอม
01110001100000111111115520 
126031050013
นายสันติพงค์ศิริพันธ์
111111111111111111112010020 
136031050014
นายสิริชัยกองเพชร
1111100110000000001194520!
146031050015
นางสาวสุระธิดานามเจริญ
11110111111111111111199520 
156031050016
นางสาวอังสนาพรโหง่นแก้ว
111111111111111111112010020 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 74
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 74
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (74 + 74)/2 =ร้อยละ 74
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     5 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    10 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   3 คน
 :ได้แก่  1     6031050002 นายธนัชชา โซ่มาลา
 2     6031050006 นายพงศธร จำปาแพง
 3     6031050014 นายสิริชัย กองเพชร