วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม สออ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูเสกสรรค์  สิงทิศ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16031050002
นายธนัชชาโซ่มาลา
x11111x111111111d10015.58618 
26031050003
นายธนากรชินโชติ
x11111x111111111d11117.59718 
36031050004
นายธวัชชัยพิมพ์จันทร์
x11111x111111111d11117.59718 
46031050005
นายธีรวัฒน์เสนาชัย
x11111x111111111dd00158318 
56031050006
นายพงศธรจำปาแพง
x11111x111111111dd00158318 
66031050007
นายภานุวัฒน์ทองจำปา
x11111x111111111d11117.59718 
76031050008
นายวงศธรสารวงษ์
x11111x111111111d11016.59218 
86031050009
นายวีระศักดิ์ศิริพันธ์
x11111x111111111d11117.59718 
96031050010
นายศราวุฒิเซ็นกลาง
x11111x11111111111111810018 
106031050011
นางสาวศิริวิไลสายบุญ
x11111x11111111111111810018 
116031050012
นายสราวุฒิเผ้าหอม
x11111x111111111d11117.59718 
126031050013
นายสันติพงค์ศิริพันธ์
x11111x111111111d11117.59718 
136031050014
นายสิริชัยกองเพชร
x11111x111111111d10015.58618 
146031050015
นางสาวสุระธิดานามเจริญ
x11111x11111111111111810018 
156031050016
นางสาวอังสนาพรโหง่นแก้ว
x11111x11111111111d117.59718 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 94.07
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 94.07
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (94.07 + 94.07)/2 =ร้อยละ 94.07
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    15 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน