วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม มอฟ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐพล  ทองทับ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16031040001
นายกฤษณพงศ์ทองโบราณ
x00000000000000xx0000-17 
26031040005
นายชาญชัยเชียงสาพันธ์
x01111111111111xx111169417 
36031040019
นายกตาธิการแก่นจันทร์
x01111111111111xx111169417 
46031040021
นายก้าวไกลเสมอใจ
x00000001000000xx0001617!
56031040023
นายชัยชนะจันทร์ส่อง
x01111110111111xx111158817 
66031040024
นายทัชนากรแก่นอ้วน
x00000000000000xx0000-17 
76031040025
นายทัศนัยผลขาว
x00000000000000xx0000-17 
86031040026
นายนพดลวงศ์กลม
x00001111111111xx111137617 
96031040027
นายบดินทร์บุญศิริ
x01111111111111xx111169417 
106031040029
นายปรเมศวงค์ผาบุตร
x00001111111111xx111137617 
116031040030
นายปิยะบุตรสืบเชื้อ
x00001111111111xx111137617 
126031040031
นายมนัสชัยผิวพงษ์
x01111111111111xx111169417 
136031040032
นายสันติสุขเมฆบุตร
x01101111111111xx111158817 
146031040033
นายสิรภพบุญจูง
x00000000000000xx0000-17 
156031040034
นายอัศฎายุทธอุส่าห์ดี
x01111111111111xx111169417 
166031040035
นายเจษฎาคำวงศ์
x01010001011100xx01184717!
176031040037
นายอนันต์ชมภูแสน
x00000000000000xx0000-17 
186031040038
นายวิชิตชายแก้ว
x00000000000000xx0000-17 
196031040039
นายจรูญโรจน์ดวงใจ
x00000000000000xx0000-17 
206031040040
นายสุภัทรชัยนีระพงศ์
x00000011111111xx111116517 
216031040042
นายอภิสิทธิ์สุขสำราญ
x00000011111111xx111116517 
226031040043
นายอรรถโกวิทบุญศรี
x00000011111111xx111116517 
236031040044
นายเกียรติศักดิ์กฤษเนตร
x00000011111111xx111116517 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 51.66
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 74.26
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (51.66 + 74.26)/2 =ร้อยละ 62.96
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    7 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     2 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    14 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    1 วัน
  : ได้แก่วัน 
 อ11 ธ.ค. 2561 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   7 คน
 :ได้แก่  1     6031040001 นายกฤษณพงศ์  ทองโบราณ
 2     6031040024 นายทัชนากร  แก่นอ้วน
 3     6031040025 นายทัศนัย  ผลขาว
 4     6031040033 นายสิรภพ  บุญจูง
 5     6031040037 นายอนันต์  ชมภูแสน
 6     6031040038 นายวิชิต  ชายแก้ว
 7     6031040039 นายจรูญโรจน์  ดวงใจ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     6031040021 นายก้าวไกล เสมอใจ
 2     6031040035 นายเจษฎา คำวงศ์