วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม มอฟ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐพล  ทองทับ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16031040001
นายกฤษณพงศ์ทองโบราณ
0111101100000xx01x0074117!
26031040005
นายชาญชัยเชียงสาพันธ์
0001111100000xx00x0052917!
36031040019
นายกตาธิการแก่นจันทร์
1001111111100xx00x0095317 
46031040021
นายก้าวไกลเสมอใจ
0000000000000xx00x000-17 
56031040023
นายชัยชนะจันทร์ส่อง
1110101000010xx01x0184717!
66031040024
นายทัชนากรแก่นอ้วน
0001101111100xx01x0195317 
76031040025
นายทัศนัยผลขาว
1111111111000xx00x01116517 
86031040026
นายนพดลวงศ์กลม
1001111111000xx00x0084717!
96031040027
นายบดินทร์บุญศิริ
0010010111000xx00x0163517!
106031040029
นายปรเมศวงค์ผาบุตร
1011111111110xx01x01137617 
116031040030
นายปิยะบุตรสืบเชื้อ
0111101101100xx01x01105917 
126031040031
นายมนัสชัยผิวพงษ์
0000011111100xx01x0184717!
136031040032
นายสันติสุขเมฆบุตร
1001111111100xx00x01105917 
146031040033
นายสิรภพบุญจูง
0001111101100xx01x0195317 
156031040034
นายอัศฎายุทธอุส่าห์ดี
0111101011100xx00x0195317 
166031040035
นายเจษฎาคำวงศ์
0001001110000xx01x0163517!
176031040037
นายอนันต์ชมภูแสน
0001000001100xx00x0142417!
186031040038
นายวิชิตชายแก้ว
0000000000000xx00x000-17 
196031040039
นายจรูญโรจน์ดวงใจ
0000011111110xx01x0084717!
206031040040
นายสุภัทรชัยนีระพงศ์
1111111111110xx01x01148217 
216031040042
นายอภิสิทธิ์สุขสำราญ
0000000010000xx00x001617!
226031040043
นายอรรถโกวิทบุญศรี
1011111100010xx01x01105917 
236031040044
นายเกียรติศักดิ์กฤษเนตร
1111101111100xx01x01127117 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 45.27
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 49.58
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (45.27 + 49.58)/2 =ร้อยละ 47.43
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     17 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    4 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    3 วัน
  : ได้แก่วัน 
 พ28 พ.ย. 2561 ระบุสาเหตุ........................................

 จ3 ธ.ค. 2561 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ6 ธ.ค. 2561 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     6031040021 นายก้าวไกล  เสมอใจ
 2     6031040038 นายวิชิต  ชายแก้ว 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   10 คน
 :ได้แก่  1     6031040001 นายกฤษณพงศ์ ทองโบราณ
 2     6031040005 นายชาญชัย เชียงสาพันธ์
 3     6031040023 นายชัยชนะ จันทร์ส่อง
 4     6031040026 นายนพดล วงศ์กลม
 5     6031040027 นายบดินทร์ บุญศิริ
 6     6031040031 นายมนัสชัย ผิวพงษ์
 7     6031040035 นายเจษฎา คำวงศ์
 8     6031040037 นายอนันต์ ชมภูแสน
 9     6031040039 นายจรูญโรจน์ ดวงใจ
 10     6031040042 นายอภิสิทธิ์ สุขสำราญ