วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม มอฟ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐพล  ทองทับ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16031040001
นายกฤษณพงศ์ทองโบราณ
111110000055010 
26031040005
นายชาญชัยเชียงสาพันธ์
111110000055010 
36031040019
นายกตาธิการแก่นจันทร์
111110000055010 
46031040021
นายก้าวไกลเสมอใจ
111110000055010 
56031040023
นายชัยชนะจันทร์ส่อง
111110000055010 
66031040024
นายทัชนากรแก่นอ้วน
111110000055010 
76031040025
นายทัศนัยผลขาว
111110000055010 
86031040026
นายนพดลวงศ์กลม
111110000055010 
96031040027
นายบดินทร์บุญศิริ
111110000055010 
106031040029
นายปรเมศวงค์ผาบุตร
111110000055010 
116031040030
นายปิยะบุตรสืบเชื้อ
111110000055010 
126031040031
นายมนัสชัยผิวพงษ์
111110000055010 
136031040032
นายสันติสุขเมฆบุตร
111110000055010 
146031040033
นายสิรภพบุญจูง
111110000055010 
156031040034
นายอัศฎายุทธอุส่าห์ดี
111110000055010 
166031040035
นายเจษฎาคำวงศ์
111110000055010 
176031040037
นายอนันต์ชมภูแสน
111110000055010 
186031040038
นายวิชิตชายแก้ว
00000000000-10 
196031040039
นายจรูญโรจน์ดวงใจ
111110000055010 
206031040040
นายสุภัทรชัยนีระพงศ์
111110000055010 
216031040042
นายอภิสิทธิ์สุขสำราญ
111110000055010 
226031040043
นายอรรถโกวิทบุญศรี
111110000055010 
236031040044
นายเกียรติศักดิ์กฤษเนตร
111110000055010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 47.83
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 50
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (47.83 + 50)/2 =ร้อยละ 48.92
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     22 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    5 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     6031040038 นายวิชิต  ชายแก้ว 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน