วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม มอฟ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐพล  ทองทับ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16031040001
นายกฤษณพงศ์ทองโบราณ
01000110111111111111157520 
26031040005
นายชาญชัยเชียงสาพันธ์
11000110111111111111168020 
36031040019
นายกตาธิการแก่นจันทร์
11000110111111111111168020 
46031040021
นายก้าวไกลเสมอใจ
01000110111111111111157520 
56031040023
นายชัยชนะจันทร์ส่อง
10000110111111111111157520 
66031040024
นายทัชนากรแก่นอ้วน
11000110111111111111168020 
76031040025
นายทัศนัยผลขาว
11000110111111111111168020 
86031040026
นายนพดลวงศ์กลม
11000110111111111111168020 
96031040027
นายบดินทร์บุญศิริ
11000110111111111111168020 
106031040029
นายปรเมศวงค์ผาบุตร
11000110111111111111168020 
116031040030
นายปิยะบุตรสืบเชื้อ
11000110111111111111168020 
126031040031
นายมนัสชัยผิวพงษ์
11000110111111111111168020 
136031040032
นายสันติสุขเมฆบุตร
11000110111111111111168020 
146031040033
นายสิรภพบุญจูง
01000110111111111111157520 
156031040034
นายอัศฎายุทธอุส่าห์ดี
11000110111111111111168020 
166031040035
นายเจษฎาคำวงศ์
11000110111111111111168020 
176031040037
นายอนันต์ชมภูแสน
11000110111111111111168020 
186031040038
นายวิชิตชายแก้ว
000000000000000000000-20 
196031040039
นายจรูญโรจน์ดวงใจ
01000110111111111111157520 
206031040040
นายสุภัทรชัยนีระพงศ์
11000110111111111111168020 
216031040042
นายอภิสิทธิ์สุขสำราญ
11000110111111111111168020 
226031040043
นายอรรถโกวิทบุญศรี
11000110111111111111168020 
236031040044
นายเกียรติศักดิ์กฤษเนตร
00000110111111111111147020 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 75
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 78.41
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (75 + 78.41)/2 =ร้อยละ 76.71
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    22 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    4 วัน
  : ได้แก่วัน 
 พ9 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ10 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ11 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ16 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     6031040038 นายวิชิต  ชายแก้ว 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน