วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม มอฟ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐพล  ทองทับ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16031040001
นายกฤษณพงศ์ทองโบราณ
x11111x1111001000000105618 
26031040005
นายชาญชัยเชียงสาพันธ์
x10111x1111111000001126718 
36031040019
นายกตาธิการแก่นจันทร์
x11111x1111111010011158318 
46031040021
นายก้าวไกลเสมอใจ
x11011x1111001100000105618 
56031040023
นายชัยชนะจันทร์ส่อง
x10111x1111001010011126718 
66031040024
นายทัชนากรแก่นอ้วน
x11101x1111101110101147818 
76031040025
นายทัศนัยผลขาว
x11110x1111001010011126718 
86031040026
นายนพดลวงศ์กลม
x11111x1111111000011147818 
96031040027
นายบดินทร์บุญศิริ
x01111x0111001100001105618 
106031040029
นายปรเมศวงค์ผาบุตร
x11111x1111001010001126718 
116031040030
นายปิยะบุตรสืบเชื้อ
x11110x0111110110011137218 
126031040031
นายมนัสชัยผิวพงษ์
x11111x1111001000001116118 
136031040032
นายสันติสุขเมฆบุตร
x11011x0111111000001116118 
146031040033
นายสิรภพบุญจูง
x10111x0111001110101126718 
156031040034
นายอัศฎายุทธอุส่าห์ดี
x11111x1111111111011179418 
166031040035
นายเจษฎาคำวงศ์
x11101x1111001100000105618 
176031040037
นายอนันต์ชมภูแสน
x11111x1111001000001116118 
186031040038
นายวิชิตชายแก้ว
x00000x00000000000000-18 
196031040039
นายจรูญโรจน์ดวงใจ
x11111x1111001000000105618 
206031040040
นายสุภัทรชัยนีระพงศ์
x11111x1111001101111158318 
216031040042
นายอภิสิทธิ์สุขสำราญ
x11011x1111011101010137218 
226031040043
นายอรรถโกวิทบุญศรี
x01111x1111001101011137218 
236031040044
นายเกียรติศักดิ์กฤษเนตร
x11111x11111111111111810018 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 66.43
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 69.44
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (66.43 + 69.44)/2 =ร้อยละ 67.94
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     5 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    17 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     6031040038 นายวิชิต  ชายแก้ว 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน