วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม สอฟ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูภวิกา  โพธิ์ขาว]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
16031040002
นายกิตติวัฒน์โพธิ์งาม
x11011111111111xx111169417 
26031040003
นายคมเพชรพันธ์สุข
x11d0d101101101xx010105917 
36031040004
นายชัยสิทธิ์เค้าทอง
x11000000000001xx00031817!
46031040006
นายชาตรีต้นสิน
x11011d11101101xx11012.57417 
56031040007
นายทวีศักดิ์ทนดี
x11010111011111xx000116517 
66031040008
นายทศพรมูลทา
x11d10111000111xx11112.57417 
76031040009
นายธนากรสีสุขทอ
x11d11111111111xx11015.59117 
86031040010
นายธวัชจิตทวี
x11001010011011xx01095317 
96031040012
นายธีระพลทองลึม
x11d11011111111xx01013.57917 
106031040013
นายนครินทร์ยานยงค์
x11d11111111111xx11116.59717 
116031040014
นายนนทวัฒน์พรมสุข
x11d01111010111xx01011.56817 
126031040015
นายวิษณุยังวงษ์
x1100d010001011xx0006.53817!
136031040016
นายศุภกรศรีแก้ว
x11d11111011111xx01114.58517 
146031040018
นายอนุวัฒน์ชูรัตน์
x11000000000011xx00042417!
156031040036
นายดำรงค์วิมนพันธ์
x11000000000001xx00031817!
166031040041
นายกฤษณพงศ์คำสิน
x11001100000001xx00052917!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 60.29
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 60.29
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (60.29 + 60.29)/2 =ร้อยละ 60.29
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     7 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    9 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   5 คน
 :ได้แก่  1     6031040004 นายชัยสิทธิ์ เค้าทอง
 2     6031040015 นายวิษณุ ยังวงษ์
 3     6031040018 นายอนุวัฒน์ ชูรัตน์
 4     6031040036 นายดำรงค์ วิมนพันธ์
 5     6031040041 นายกฤษณพงศ์ คำสิน