วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม สอฟ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูภวิกา  โพธิ์ขาว]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
16031040002
นายกิตติวัฒน์โพธิ์งาม
11111d1111111xx11x1116.59717 
26031040003
นายคมเพชรพันธ์สุข
1111111110101xx01x10137617 
36031040004
นายชัยสิทธิ์เค้าทอง
01000dd000000xx11x1052917!
46031040006
นายชาตรีต้นสิน
1101011111101xx11x10137617 
56031040007
นายทวีศักดิ์ทนดี
0111101d01011xx11x1011.56817 
66031040008
นายทศพรมูลทา
1111101111111xx01x10148217 
76031040009
นายธนากรสีสุขทอ
1111111d11111xx11x1116.59717 
86031040010
นายธวัชจิตทวี
1111111111011xx01x10148217 
96031040012
นายธีระพลทองลึม
1111111111111xx11x111710017 
106031040013
นายนครินทร์ยานยงค์
1111111111111xx11x111710017 
116031040014
นายนนทวัฒน์พรมสุข
1111110111111xx11x10158817 
126031040015
นายวิษณุยังวงษ์
11001dddd1000xx01x1084717!
136031040016
นายศุภกรศรีแก้ว
1111011111111xx11x11169417 
146031040018
นายอนุวัฒน์ชูรัตน์
11000ddd00000xx01x105.53217!
156031040036
นายดำรงค์วิมนพันธ์
0100000000000xx01x1031817!
166031040041
นายกฤษณพงศ์คำสิน
010001d011111xx01x1110.56217 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 71.88
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 71.88
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (71.88 + 71.88)/2 =ร้อยละ 71.88
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     4 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    12 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   4 คน
 :ได้แก่  1     6031040004 นายชัยสิทธิ์ เค้าทอง
 2     6031040015 นายวิษณุ ยังวงษ์
 3     6031040018 นายอนุวัฒน์ ชูรัตน์
 4     6031040036 นายดำรงค์ วิมนพันธ์