วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม สอฟ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูภวิกา  โพธิ์ขาว]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
16031040002
นายกิตติวัฒน์โพธิ์งาม
111011111199010 
26031040003
นายคมเพชรพันธ์สุข
110111111199010 
36031040004
นายชัยสิทธิ์เค้าทอง
11111111111010010 
46031040006
นายชาตรีต้นสิน
11111111111010010 
56031040007
นายทวีศักดิ์ทนดี
001011111177010 
66031040008
นายทศพรมูลทา
001111111188010 
76031040009
นายธนากรสีสุขทอ
111011111199010 
86031040010
นายธวัชจิตทวี
111011111199010 
96031040012
นายธีระพลทองลึม
101111111199010 
106031040013
นายนครินทร์ยานยงค์
11111111111010010 
116031040014
นายนนทวัฒน์พรมสุข
110011111188010 
126031040015
นายวิษณุยังวงษ์
11111111111010010 
136031040016
นายศุภกรศรีแก้ว
011011111188010 
146031040018
นายอนุวัฒน์ชูรัตน์
000011111166010 
156031040036
นายดำรงค์วิมนพันธ์
100011111177010 
166031040041
นายกฤษณพงศ์คำสิน
000011111166010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 84.38
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 84.38
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (84.38 + 84.38)/2 =ร้อยละ 84.38
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    16 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน