วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม สอฟ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูภวิกา  โพธิ์ขาว]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
16031040002
นายกิตติวัฒน์โพธิ์งาม
11111110111011111111189020 
26031040003
นายคมเพชรพันธ์สุข
11101110001010110111136520 
36031040004
นายชัยสิทธิ์เค้าทอง
11000110111111111111168020 
46031040006
นายชาตรีต้นสิน
11111010111110111011168020 
56031040007
นายทวีศักดิ์ทนดี
11111110110110111011168020 
66031040008
นายทศพรมูลทา
11111110101101111111178520 
76031040009
นายธนากรสีสุขทอ
11001110110000011111126020 
86031040010
นายธวัชจิตทวี
11010110111011111111168020 
96031040012
นายธีระพลทองลึม
11111110111111101111189020 
106031040013
นายนครินทร์ยานยงค์
11111110111111111111199520 
116031040014
นายนนทวัฒน์พรมสุข
11111110111111100111178520 
126031040015
นายวิษณุยังวงษ์
11010100111111101111157520 
136031040016
นายศุภกรศรีแก้ว
11111110111011111111189020 
146031040018
นายอนุวัฒน์ชูรัตน์
11000100011111000011105020 
156031040036
นายดำรงค์วิมนพันธ์
1100001010110000101194520!
166031040041
นายกฤษณพงศ์คำสิน
11100110110111110111157520 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 76.56
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 76.56
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (76.56 + 76.56)/2 =ร้อยละ 76.56
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     2 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    14 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    1 วัน
  : ได้แก่วัน 
 พ16 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   1 คน
 :ได้แก่  1     6031040036 นายดำรงค์ วิมนพันธ์