วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม สอฟ.21
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูภวิกา  โพธิ์ขาว]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
16031040002
นายกิตติวัฒน์โพธิ์งาม
x11111x1111111111101179418 
26031040003
นายคมเพชรพันธ์สุข
x11110x1111101111111168918 
36031040004
นายชัยสิทธิ์เค้าทอง
x00111x011111000000195018 
46031040006
นายชาตรีต้นสิน
x10111x1111111101111168918 
56031040007
นายทวีศักดิ์ทนดี
x11111x1111110101001147818 
66031040008
นายทศพรมูลทา
x11111x1111111111101179418 
76031040009
นายธนากรสีสุขทอ
x11111x1111011110111168918 
86031040010
นายธวัชจิตทวี
x11111x1111100111111168918 
96031040012
นายธีระพลทองลึม
x11111x11111111111111810018 
106031040013
นายนครินทร์ยานยงค์
x11111x11111111111111810018 
116031040014
นายนนทวัฒน์พรมสุข
x11111x1111111111100168918 
126031040015
นายวิษณุยังวงษ์
x11111x111000000000195018 
136031040016
นายศุภกรศรีแก้ว
x11010x1111111011101147818 
146031040018
นายอนุวัฒน์ชูรัตน์
x11111x111000000000195018 
156031040036
นายดำรงค์วิมนพันธ์
x11111x1111001001001126718 
166031040041
นายกฤษณพงศ์คำสิน
x11111x1111000000001105618 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 78.82
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 78.82
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (78.82 + 78.82)/2 =ร้อยละ 78.82
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     4 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    12 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน